Inspraak 11 februari 2016

Inleiding

VZ, leden van de raad

Dank dat ons de gelegenheid wordt geboden  om in te spreken. Eerder heeft u van ons een eigen evaluatieve notitie ontvangen. Ook hebben wij een reactie ingebracht op de raadsvoordracht.

Fijn dat er nu een evaluatie ligt met daaraan gekoppeld een raadsvoordracht. Dit maakt het voor u mogelijk om opnieuw uitspraken te doen over uw beleid t.a.v. festivals.

Afweging lusten en lasten

Bij het nemen van politieke besluiten moet altijd een afweging gemaakt worden tussen lusten en lasten. Waar het gaat om festivals is dat de afweging tussen het plezier van de festivals voor de bezoekers en de overlast, die de omwonenden en andere gebruikers van het bos daarvan ervaren. De kunst van de politiek is hier een balans in te vinden.

Zelfstandige oordeelvorming

Raad zal tot een zelfstandige oordeelvorming moeten komen. Het college volgt naar onze mening teveel de deskundigen zoals bureau Preutz en de organisator van de festivals.

Het bureau Preutz

Wat Preutz normaal vind voor een festival is voor bewoners een niet te pruimen overlast. Het college wil op basis van Preutz de geluidnormen verder verruimen naar 65 d(B)A en 83 Dd(B)C. Hierdoor neemt de geluidoverlast voor de bewoners alleen maar toe. Je kan wachten op polarisatie, zoals dat rond andere festivals ook al het geval is. Met name het laagfrequente geluid, dat door Preutz als normaal wordt gekwalificeerd geeft aanstoot.

De organisator

In de voordracht schetst het college een viertal varianten voor de festivals in 2016. Het college kiest voor variant 4. Dit is de enige variant, die voor de organisator acceptabel is. Het is tevens de zwaarst belastende variant met 2 X 4 festivals. De andere varianten worden door het college afgewezen omdat de organisator daar niet in mee wil gaan. De belangen van omwonenden zijn we daarbij kwijt. Er zijn meer organisaties die festivals willen en kunnen organiseren. Bepaal als raad eerst wat de gemeente acceptabel vindt en kijk vervolgens welke organisator binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden een festival wil organiseren. Zo hoort de politiek te werken en niet andersom.

De toegang tot het bos

Een steen des aanstoots voor de reguliere gebruikers van het bos, is, dat de hoofdroute gedurende 2 X 19 dagen voor de gewone gebruikers is afgesloten. Van daaruit  verspreiden de gebruikers zich fietsend en wandelend verder in het bos. Wat dat betreft was de toegang zoals deze tijdens de festivals in 2014 werd gebruikt beter te accepteren. Bij deze wijziging woog het belang van de festival organisator kennelijk zwaarder, dan de overlast, die dit betekende voor de reguliere gebruiker. Er is ook een aanvoerroute denkbaar vanaf het tunneltje onder het spoor naar het festivalterrein. Die route kan ook prima in medegebruik worden benut.

De opbrengsten

De opbrengsten van de festivals vormen een belangrijk motief voor het toestaan daarvan. Deze opbrengsten kwalificeren wij als zeer mager. €25.000 op een omzet van ruim een miljoen. En dan hebben we het nog niet gehad over de kosten voor de gemeente. Aan de kant van SBB en gemeente resteert dan nog een opbrengst van €5000,--. Uitgaande van een netto opbrengst van €2,-- per kaartje hadden de inkomsten voor SBB rond €65.000 kunnen zijn. Dan begint het pas echt ergens op te lijken.

Tot besluit

Naar onze mening kan het bos wel degelijk een rol spelen bij het faciliteren van festivals. Met de belangen van de reguliere gebruikers van het bos en de omwonenden zal dan alleen meer rekening gehouden moeten worden dan uit de raadsvoordracht blijkt. Wij zijn benieuwd hoe de raad de verschillende belangen tegen elkaar af gaat wegen. Maak van de lust voor de festivalbezoekers geen overlast voor de omwonenden.

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld