Vrienden van het Diemerbos

 

POLITIEK NATUURLIJK

 

Samenvatting

De nieuwe raad van de gemeente Diemen zal zich inzetten voor een robuuste ontwikkeling van het gemeentelijk groen, waar het Diemerbos een belangrijk onderdeel van is. De bestuurlijke en ambtelijke borging in de gemeentelijk organisatie als randvoorwaarde hiervoor wordt onderschreven. Partijen realiseren zich, dat hiervoor budgettaire ruimte gecreëerd moet worden, eventueel uit de eigen gemeentelijke financiën. Een groene omgeving bevordert de gezondheid van de Diemenaren. Het verbinden van de groene ruimten in de regio versterkt de ontwikkeling van het 'eigen' groen. Het versterken van het organiserend vermogen in de regio, dat nu nog sterk versnipperd is, zullen de partijen de komende periode nadrukkelijk moeten agenderen.

Ter voorbereiding van de verkiezingen voor de gemeenteraad van Diemen hebben de Vrienden van het Diemerbos een aantal vragen gesteld aan de politieke partijen, die deze periode in de raad vertegenwoordigd zijn. D66, Groen Links, De Ouderenpartij en de VVD hebben de gestelde vragen beantwoord.

Hieronder gaan wij samenvattend in op de resultaten van de beantwoording. Vervolgens presenteren wij de volledige beantwoording door de partijen.

Wij concluderen, dat de beantwoording van de vragen door de partijen aanleiding geeft tot positieve verwachtingen voor het verder ontwikkelen van robuuste natuur in de gemeente, waar het Diemerbos onderdeel van zal zijn.

1             Verankering

Voorziet uw partij wijziging van de beleidsborging (bestuurlijk en ambtelijk) en zo ja, welke wijzigingen wil uw partij de komende periode doorvoeren?

Groen Links en D66 willen graag de beleidmatige aandacht en financiële borging versterken. De Ouderenpartij voorziet geen wijzigingen in het huidige beleid. De VVD doet dit ook niet. Wel maakt de VVD een voorbehoud in verband met het niet langer doorgaan van de festivals.

2             Vergroten budgettaire ruimte

Hoe staat uw partij tegenover het plaatsen van windmolens in de omgeving van het Diemerbos als mogelijkheid om het budgettaire kader voor het beheer van het Diemerbos te verbeteren?

De 4 partijen zien de plaatsing van windmolens als een wenselijke optie. Zij zijn hier ook de afgelopen raadsperiode voorstander van geweest. Het is het provinciaal bestuur van Noord-Holland, dat dwars heeft gelegen.

3             Gezond bewegen

Is uw partij voorstander van het plaatsen van gymnastiektoestellen in het kader van preventieve gezondheidszorg?

Ook bij deze vraag zijn de antwoorden unaniem positief.

4             De groene verbinding

Welke beleidsambities heeft uw partij voor de ontwikkeling van de Groene Metropool Regio Amsterdam (MRA)?

Het verbinden van de natuurgebieden, zoals omschreven in de MRA wordt ondersteund. Een discussiepunt daarbij is de stellingname van de VVD, dat er steeds een afweging gemaakt moet worden tussen het voldoen aan de behoefte aan woningbouw enerzijds en natuurontwikkeling aan de andere kant. D66 en Groen Links komen juist tot de conclusie dat je "bouwen in het groen, gewoon niet moet doen". De Ouderenpartij geeft een aantal concrete groene verbindingen waar zij op in wil zetten.

5             Bereikbaarheid en toegankelijkheid

bij de ontwikkeling en het beheer van het Diemerbos is een aantal organisaties betrokken. Dit leidt tot afstemmingsproblemen die te koste van de slagvaardigheid gaat. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het bos raken kunnen daardoor achterop raken. Hoe denkt uw partij deze verantwoordelijkheidsdiscussie te beëindigen?

De complexiteit van de ontwikkeling en het beheer van het Diemerbos is een aangelegenheid, die bij het merendeel van de partijen niet erg bekend is. Groen Links plaatst deze problematiek in het kader van de MRA. Organisatorische knopen zullen op dat niveau moeten worden doorgehakt en een gestroomlijnde organisatie tot stand gebracht.

 

DE BEANTWOORDING

1         Verankering

In de huidige raadsperiode is de beleidsborging voor het Diemerbos verankerd door het aanstellen van een portefeuillehouder, een regeling van de ambtelijke ondersteuning en de vaststelling van een adequaat financieel budget.

Voorziet uw partij wijzigingen in deze beleidsmatige borging en zo, ja welke wijzigingen wil uw partij de komende periode doorvoeren?

 

Groen Links

GroenLinks wil geen wijziging in de beleidsmatige borging, behalve als het erom gaat de borging verder te verbeteren.

 

VVD

 Op dit moment zien we geen wijzigingen in beleid. Via de gemeenschappelijke regelingen dragen wij bij aan onderhoud en beheer van het Diemer Bos.  De vraag is wel in hoeverre het niet meer kunnen houden van grootschalige festivals in het bos, financiële consequenties heeft voor de gemeente.

 

 

 

D66

 D66 stelt voor om een portefeuillehouder “Natuur, Groen en Recreatie” aan te wijzen. Het Diemerbos zal een belangrijke plek innemen in deze portefeuille. De huidige (en kandidaat-) wethouder van D66 heeft grote interesse om juist aan deze portefeuille de komende 4 jaar invulling te geven. Ook ambtelijk zal hier als het aan D66 ligt meer tijd aan besteed gaan worden. D66 heeft als doel om samen met Staatsbosbeheer en relevante belanghebbenden (zoals Vrienden van het Diemerbos) het “Actieplan Diemerbos” op te stellen, waarin enerzijds het onderhoud wordt geborgd en anderzijds het gebruik geoptimaliseerd wordt.

 

Ouderenpartij Diemen

We zijn niet van plan dit te veranderen. Het lijkt ons goed dat deze borging in stand blijft.

 

 

2         Vergroten budgettaire ruimte

Het natuurbeheer is in dit decennium van het rijk gedecentraliseerd naar de provincies. Tegelijkertijd is er drastisch gesneden in het budget voor natuurbeheer. Staatsbosbeheer heeft haar beheersbudget voor het Diemerbos drastisch omlaag gebracht. Om de schade te beperken heeft Staatsbosbeheer stevig ingezet op het versterken van het verdienend vermogen van het bos. In de aflopende periode heeft de raad van Diemen dit ook beleidsmatig mogelijk gemaakt met beleidsontwikkeling voor de festivals. De bodem van het bos blijkt zich echter niet te lenen voor dergelijke commerciële activiteiten. De plaatsing van windmolens in de nabijheid van het bos kan een alternatief verdienmodel zijn.

Hoe staat uw partij tegenover het plaatsen van windmolens in de omgeving van het Diemerbos?

 

Groen Links

GroenLinks is voorstander van het plaatsen van windmolens en het instellen van een Diemense energiecoöperatie waarin particulieren en bedrijven participeren. In de huidige raadsperiode heeft GroenLinks Diemen er middels een motie voor gezorgd dat het college de provincie (nogmaals) heeft gevraagd om windmolens mogelijk te maken en ook de Statenfractie van GroenLinks in Noord-Holland heeft vele momenten gebruikt om het provinciebestuur erop te wijzen dat meer windmolens zowel gewenst als van toegevoegde waarde zijn (helaas tot nu toe zonder het gewenste effect).

 

D66

D66 Diemen staat zeer positief tegenover windmolens in het Diemerbos. We willen deze windmolens wel het liefst langs de snelweg aan de rand van het bos plaatsen, zodat de beleving van het Diemerbos niet (te veel) wordt aangetast. We zien graag een windcoöperatie (zoals De Windvogel) als eigenaar van deze windmolens. Het provinciaal beleid moet wel worden aangepast op het dossier “wind op land”. Hiertoe willen wij (net als andere gemeentelijke D66-afdelingen) druk blijven uitoefenen op D66 Noord-Holland. (p.16, Duurzaamheid)

D66 is een groot voorstander van meer natuurvriendelijke recreatie en passende horecavoorzieningen bij het Diemerbos om zowel extra inkomsten als meer bezoekers te genereren. We willen daarbij ook inzetten op kleinschalige evenementen die geen schade toebrengen aan het bos en onwenselijke bodemdaling veroorzaken (zoals een Ecologisch Food Festival of een Mindfulness-event). (p. 14 en 15, Natuur, Groen en Recreatie)

D66 vindt verder dat de gemeente zelf ook een extra bijdrage voor het onderhoud van het Diemerbos moet verstrekken. Ook moet de gemeente binnen haar gebiedsmarketingactiviteiten (Daarom Diemen) aandacht hebben voor de promotie van het Diemerbos. (p. 38 en 39 Daarom Diemen)

 

VVD

Positief, provincie echter houdt tegen op dit moment. Want er wordt voldaan aan de normen die landelijk gesteld zijn.

 

Ouderenpartij Diemen

We willen versneld overstappen van aardgas en aardolie op alternatieve energiebronnen. Plaatsing van windmolens past daar in. Zonder het provinciale veto hadden ze er van ons al mogen staan.

 

 

3         Gezond bewegen

Bewegen is belangrijk om een goede gezondheid te krijgen en te behouden. In de preventieve gezondheidszorg wordt dit onderschreven. Het bos biedt goede mogelijkheden om te bewegen. Het plaatsen van gymnastiektoestellen in het bos kan een extra mogelijkheid bieden om gezond bewegen verder te bevorderen.

Is uw partij bereid om te investeren in deze vorm van preventieve gezondheidszorg?

 

 

Groen Links

Dit lijkt GroenLinks een goede investering. Bijvoorbeeld één trimroute aanleggen vanaf de ingang van het bos. Wellicht willen instellingen, partijen of particulieren zo’n trimtoestel adopteren.

D66

 

D66

D66 heeft de afgelopen jaren al veel ingezet op Sport en Bewegen en wil dat de komende jaren voortzetten. Eén van de speerpunten is daarbij ‘Meer sport in de openbare ruimte’. Dit kunnen fitness- en calisthenicstoestellen zijn maar ook een trimbaan of hardloop- en fietsrondjes. Bekeken moet worden welke sportuitingen in het Diemerbos het best tot uiting komen. Andere recreatieve

mogelijkheden zoals een klimparcours en BMX-baantje willen we in samenwerking met Staatsbosbeheer en belanghebbenden (zoals Vrienden van het Diemerbos) onderzoeken. Hierbij moet gekeken worden naar de impact op de natuur, de marktvraag en de aanwezigheid van een geïnteresseerde commerciële aanbieder. (p. 33, 34 en 35 Sport en Bewegen)


VVD

Ja in principe wel Dit past ook in de nieuwe visie op buitenspelen/ buiten recreëren.

 

Ouderenpartij Diemen

Ja. Beweging, gezonde voeding en leefstijl dragen bij aan preventie. Sport en spel bevorderen integratie en participatie, ook van ouderen. Daarom moeten er meer sportvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in de openbare ruimte komen. De groen- en recreatiegebieden rond Diemen moeten meer toegankelijk worden gemaakt voor ouderen en gehandicapten. Naast gymnastiektoestellen moeten er ook meer bankjes, openbare toiletten en oplaadpalen voor elektrisch fietsen worden geplaatst.

 

 

4         De groene verbinding

Eén van de slogans van de Vrienden van het Diemerbos is "Een bos verdient groen". Wat wij daarmee bedoelen is, dat een bos, dat geen verbinding heeft met andere groene gebieden zich beperkt in zijn soortenrijkdom. Om het Diemerbos te vitaliseren zijn groene verbindingen nodig op dezelfde wijze als er tussen gemeenten en delen van gemeenten verplaatsingsmogelijkheden voor de bewoners nodig zijn (wegen dus). In het kader van de ontwikkeling van de regio rond Amsterdam wordt gesproken over "De Metropool". Voor de verbindingen tussen de groene gebieden zal dit een groene metropool moeten zijn. De ontwikkeling van de Diemerscheg zal onderdeel hiervan uit moeten maken.

Welke beleidsambities heeft uw partij voor de ontwikkeling van de groene metropool?

 

Groen Links

GroenLinks juicht het aanleggen en onderhouden van groene verbindingen toe. Wij moeten de natuurwaarden van de gebieden zo hoog mogelijk maken en houden om tegenwicht te kunnen bieden tegen de plannen voor bebouwing. Onlangs sprak minister Ollongren nog over de uitbreiding van de bebouwing aan de randen van de stad. Dat zou zomaar gevolgen voor de Diemerscheg kunnen hebben. GroenLinks vindt het een uitgemaakte zaak dat mensen in een zich verdichtende stad recht hebben op een robuust en groen buitengebied. De overheid hoort daarin te investeren.

 

D66

D66 wil groene en klimaatbestendige woonwijken in Diemen die verbonden zijn met het Diemerbos en het Natuurnetwerk Nederland. Hindernissen zoals (snel)wegen en spoorlijnen moeten via ecologische verbindingen zoveel mogelijk overwonnen worden, zodat we de biodiversiteit kunnen versterken. Hiervoor willen we samenwerken met belanghebbenden binnen en buiten Diemen. Immers de natuur trekt zich niets van gemeentegrenzen aan. (p. 14 en 15, Natuur, Groen en Recreatie)

D66 gaat voor een optimaal gebruik van het Diemerbos door extra beleveniselementen toe te voegen aan een bezoek. Met goede bewegwijzering en gebiedsbranding willen we mensen naar het Diemerbos trekken. Ook hier is een goed netwerk van stakeholders van essentieel belang. De afgelopen jaren heeft D66 ook geïnvesteerd in het opbouwen van gebiedsmarketingnetwerk “Daarom Diemen” met daarbij in toenemende mate aandacht voor het Diemerbos en Diemen als “Noordelijkste punt van het Groene Hart”. (p. 38 en 39 Daarom Diemen)

D66 ziet graag meer ruimte voor initiatieven van organisaties en inwoners, ook op het gebied van groen. Hierbij moet rekening gehouden worden met verschillende leefstijlen en waardenpatronen van mensen. Bij sommige mensen kan creativiteit worden aangesproken en bij anderen gemeenschapszin. Voor sommige groepen moet juist ingezet worden op bewustwording en gedragsverandering (denk bijvoorbeeld aan een Operatie Steenbreek om versteende tuinen tegen te gaan). Voor kinderen is het inzetten op natuureducatie van groot belang, zowel op school als bijvoorbeeld bij de scouting. (p. 14 en 15, Natuur, Groen en Recreatie)

 

VVD

VVD vindt groen belangrijk voor kwaliteit van leven maar ook als waterbuffer en afwatering. Groene verbindingen zijn daarbij van belang. Maar daarnaast zien we ook de grote behoefte aan woningen in de randstad. Dit spanningsveld vraagt iedere keer weer om zeer zorgvuldige afwegingen

 

Ouderenpartij Diemen

De groen- en recreatiegebieden in Diemen vervullen een grote rol als groene long tussen de stedelijke bebouwing. Op ontbrekende stukken bos, zoals de weilanddriehoek, wordt een park aangelegd als groene verbinding tussen het PEN-bos en het Diemerbos. Voor zover nog nodig en mogelijk worden er fiets- en voetpaden aangelegd. Autowegen zijn er genoeg (teveel). Op de A1, A9 en A 10 moet de maximumsnelheid verlaagd worden naar 80 km per uur.

 

5         Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn belangrijke criteria voor het Diemerbos. Door de aanleg van de A9 werden de knelpunten in de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het bos naar achteren geschoven. Nu deze werken (nagenoeg) gereed zijn, lijkt de tijd rijp om genoemde knelpunten aan te pakken zoals een betere brugverbinding bij het Gaaspermolenpad en het ophogen van verzakte en daardoor natte wandel- en fietspaden. De uitvoering van dergelijke (kleine) werkzaamheden worden echter opgehouden door discussies over onder wiens verantwoordelijkheid deze problemen vallen.

Hoe denkt uw partij erover om deze verantwoordelijkheidsdiscussies te beëindigen?

 

Groen Links

Deze discussies dienen zo snel mogelijk beëindigd te worden. Als er de ambitie is om een groene metropool te zijn, dan moet er op metropoolniveau geïnvesteerd worden. Alle stadsverdichting en woningbouw leveren veel inkomsten op en GroenLinks vindt dat er een zorgplicht bestaat om voor al deze mensen zonder achtertuin een hoogwaardig groengebied te creëren met paden waar je goed kunt wandelen zonder weg te glibberen. Diemen mag hierbij een stevig geluid laten horen en kan mede investeren.

 

D66

D66 kent deze discussies onvoldoende om daar inhoudelijk een antwoord op te geven. We vermoeden dat Groengebied Amstelland, de Gemeente Amsterdam en mogelijk ook Rijkswaterstaat hier belanghebbenden in zijn. We willen graag het gesprek aangaan om deze knelpunten op te lossen. Onze huidige (en kandidaat-)wethouder heeft afgelopen 4 jaar laten zien complexe dossiers op te pakken en te komen tot concrete resultaten (zoals het creëren van een concrete mogelijkheid voor de komst van de eerste middelbare school naar Diemen).

 

VVD

 In samenspraak tussen gemeente Diemen en Amsterdam en Staatsbosbeheer zullen verantwoordelijkheden genomen moeten worden. Belangrijk daarbij is nut en noodzaak.   

 

Ouderenpartij Diemen

Wij zijn niet op de hoogte van ‘verantwoordelijkheidsdiscussies’. De beheerders van de groengebieden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. We hebben als gemeenteraad van Diemen de bijdrage aan het Groengebied Amstelland verhoogd. Verder is de Vervoerregio de aangewezen instantie om regionale fietsverbindingen te subsidiëren.

 

 

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld