Vrienden van het Diemerbos

Aan de leden van de Gemeenteraad van Diemen.

Betreft besluitvorming Raadsvoordracht "Evaluatie festivals Diemerbos 2015".

14 februari 2016

 

Donderdag 11 februari hebben wij, de Vrienden van het Diemerbos, in mogen spreken bij de behandeling van de evaluatie van de festivals van 2015 en de voornemens met betrekking tot de festivals in 2016.

Uit de discussie in de raad is ons gebleken dat - in ieder geval de schijn - werd gewekt dat de overlast voor omwonenden als gevolg van de festivals niet werd meegewogen bij de oordeelvorming. Een grote meerderheid van de Raad volgt het voorstel van het college om het zelfde aantal festivals als in 2015 op dezelfde wijze gegroepeerd en nu met aanzienlijk meer geluidbelasting voor de omwonenden voor 2016 mogelijk te willen maken.

Het argument van het college blijkt - en dit werd ook door wethouder Grondel tijdens de vergadering ook nog eens verwoord - ontleend te zijn aan de wensen van één organisator. Andere organisatoren zijn niet in beeld geweest.

De wensen van één organisator lijkt ons een smalle basis om beleid op te funderen.

De Vrienden van het Diemerbos zijn met de meerderheid van de Raad van mening, dat festivals een toegevoegde waarde hebben voor de (jeugdige) bewoners van Diemen en omgeving. Maar tegelijkertijd stellen wij vast, dat de overlast voor omwonenden aanzienlijk is en meegewogen moet worden.

De Varianten 2 en 3 uit het voorstel van het college bieden een beter evenwicht tussen lusten en lasten. Deze 2 varianten werden echter door het college afgewezen op grond van de bezwaren niet van de leden van de raad maar van de organisator. Zonder variant 4 komen er daarom volgens het college ook geen festivals.

Zoals de gang van zaken er nu naar uitziet, zal de raad wel in moeten stemmen met de voordracht om in 2016 festivals mogelijk te maken. Dit hoeft echter niet te betekenen, dat hiermee ook de scenario's voor na 2016 vastliggen. Het college spreekt ook over een verlengde pilot.

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden voor festivals in de jaren na 2016 zal ons inziens een breder beeld aanwezig moeten zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van andere varianten, dan variant 4. Het college zal in samenwerking met Staats BosBeheer (de eigenaar van het bos) de realiseerbaarheid van andere varianten dan variant 4 moeten onderzoeken. Daartoe zal met meer organisatoren gesproken moeten worden, dan de enige organisator, die nu in beeld is en die daardoor een monopoliepositie heeft. Met deze monopoliepositie kan hij zijn eisen kan stellen. Zoals de wethouder zei: "als er één organisator is en als die ene organisator deze voorwaarden stelt, dan betekent een andere keus dan voor variant 4, geen festival".

Op basis hiervan stellen wij de raad voor om het college per motie opdracht te geven om in overleg met SBB binnen de branche van festival organisaties onderzoek te doen naar de  haalbaarheid van festivals binnen de voorwaarden als genoemd in de varianten 2 en 3 uit de raadsvoordracht en hierover binnen 6 maanden te rapporteren.

Deze informatie lijkt ons noodzakelijk voor de raad om voor de periode na 2016 een zorgvuldige afweging te kunnen maken tussen de belangen van festivalbezoekers en omwonenden bij het nemen van besluiten over de festivals.

Met een dergelijke uitspraak, laat de raad aan de bewoners zien, dat zij niet alleen de lusten van de festivalgangers behartigt maar dat ook de overlast voor de omwonenden aandachtspunt is bij het nemen van besluiten.

 

Lourens Burgers,

voorzitter a.i.

Voor nadere informatie kunt u zich tot mij wenden via mob. 0625007902

 

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld