Vrienden van het Diemerbos

 

JAARVERSLAG 2017

Inleiding

Hierbij bieden wij u ons jaarverslag 2017 aan. Het groen bleef groeien, de bezoekers bleven komen, de vogels bleven vliegen.

Toch waren er belangrijke gebeurtenissen.

De twee delen van het bos zijn weer met elkaar verbonden door het opnieuw openstellen van de oude tunnel naast een nieuwe tunnel, die in 2016 in gebruik werd genomen. 

De aandacht voor de festivals was onverminderd. In 2017 heeft slechts één festival plaatsgevonden. De gemeente had acht festivals mogelijk gemaakt. Staatsbosbeheer had deze acht al verdeeld in vier grootschalige festivals en vier wat rustiger evenementen. Uiteindelijk is het dus bij één festival gebleven. Na afloop heeft Staatsbosbeheer besloten in het geheel geen festivals meer toe te staan. De bodem van het bos daalt sneller door het intensieve gebruik. De Vrienden van het Diemerbos hadden hier in hun pleidooien voor voorzichtigheid met de festivals al eerder voor gewaarschuwd.

De Vriendendag had dit jaar als thema "De buren van het bos".  Aan de vriendendag namen ongeveer 50 personen deel. Verschillende organisaties, voor wie het bos een bijzondere bestaansvoorwaarde betekent, werden bezocht. De jonge vrienden van het bos konden hutten bouwen.

Voor het eerst organiseerde Staatsbosbeheer een beweegdag in het bos. Ook dit was een klinkend succes, dat zeker voor herhaling vatbaar is.

In onderstaande doen wij verslag. Wij zijn trots op het bos. Het geeft dicht bij huis de mogelijkheid de natuur te beleven. Iedere dag weer. Het hele jaar door. Wij spreken graag onze waardering uit voor al die mensen van Staatsbosbeheer, van de gemeente, van Groengebied Amstelland, van boerderij Landlust, van de politie en van al die anderen, die dit mogelijk maken.

 

Financiën.

In 2016 heeft de Stichting Vrienden van het Diemerbos (de Vrienden) evenals in 2015 en 2016 geen subsidie aangevraagd ter financiële ondersteuning door de gemeente Diemen en het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Door de bijdragen van derden konden de werkzaamheden van De Vrienden toch doorgang vinden. De keuze om niet opnieuw voor subsidiering bij Diemen en Zuidoost aan te kloppen was een principiële. Het beklemtoont onze onafhankelijkheid. Wel noopt het ons om creatief te zoeken naar nieuwe financieringsbronnen.

Voor het organiseren van de Vriendendag heeft de Stichting een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning bij de gemeente Diemen.

Uitgebreider wordt op de financiële situatie ingegaan in het financiële jaarverslag.

 

Feesten en partijen

Het festival dat in 2017 in het Diemerbos heeft plaatsgevonden, heeft - in tegenstelling tot andere jaren - wel tot een positief financieel resultaat geleid.

De Vrienden zijn altijd van mening geweest, dat het bos ruimte moest kunnen bieden aan deze vorm van medegebruik. Het vergroot de bekendheid van het bos en levert de deelnemers aan de festivals een aangename ervaring, waarbij de groenbeleving een rol speelt. Eén van de doelen van de festivals om geld op te leveren is minder gelukt. De Vrienden waren altijd van mening, dat tolerantie van de reguliere bezoekers van het bos best aangesproken mocht worden voor een beperkt aantal festivals. Dat Staatsbosbeheer besloten heeft de festivals niet langer op deze plek toe te staan, begrijpen wij. Wij hebben immers zelf op het risico van bodemdaling gewezen bij onze beoordeling van de festivals. Toch is het jammer, dat er nu geen mogelijkheid meer is voor een beperkt aantal festivals. Wij zullen Staatsbosbeheer en de gemeente helpen met het zoeken naar alternatieven. Ook het zoeken naar alternatieven in verband met het werven van middelen voor het beheer hoort daarbij.

 

Het bos

Voor het bos was het niet het hele jaar feest. Tot ons grote verdriet zijn de abelen, die het laantje zo mooi omzoomden, gekapt. Abelen worden een jaar of 25. De abelen waren dus al op leeftijd. Daarbij komt, dat de abelen op plekken geplant waren, waar zij niet de optimale mogelijkheden hebben. Dicht aan het water en pal aan een verharding bieden beide een slechte proposities voor de abeel. De Vrienden hebben aan een bomendeskundige een seccond opinion gevraagd op het voornemen van Staatsbosbeheer om de abelen te kappen. Hij stelde Staatsbosbeheer volkomen in het gelijk. Staatsbosbeheer heeft toegezegd om het laantje met knotwilgen te omzomen ter vervanging van de abelen. Daardoor ontstaat toch weer een karakteristiek entree. Overigens blijft het "Abelenlaantje" aan de andere kant van de A9 voorlopig bestaan

Ook de meeste essen in het bos hebben het einde van het jaar niet gehaald. Een uit Oost Europa overgewaaide schimmel heeft een desastreus effect gehad op de essen in het bos, die ook nog eens overvloedig aanwezig zijn. Staatsbosbeheer is voortvarend aan het werk gegaan om de zieke essen te kappen in de hoop nog wat van de essen populatie te behouden. De essen zullen op korte termijn worden vervangen waardoor de gaten, die nu in het bos zichtbaar zijn weer opgevuld kunnen worden.

 

DiemerCross

In februari vond voor de zesde keer de DiemerCross plaats. De Vrienden van het Diemerbos waren tijdens de Cross wel aanwezig, maar hebben geen flankerende wandelactiviteiten georganiseerd. De Cross was weer een eclatant succes. Ieder jaar zijn er meer deelnemers.

 

Kerstwandeling

In samenwerking met het wandelsportcentrum "De Verbinding" en ook in samenwerking met de dorpsraad Driemond en met de Vrienden van de Gaaspermolen hebben de Vrienden een kerstwandeling door het bos georganiseerd. Ondermeer werd de spectaculair verlichte Gaaspermolen aangedaan. De Vrienden hadden wederom een vijftal Vrienden van het Diemerbos shirts beschikbaar gesteld om na de wandeling te verloten. De kerstwandeling was een groot succes met steeds meer deelnemers. Dit jaar waren het er 170.

 

Vriendendag

In 2016 werd de Vriendendag in ere hersteld.  De Vriendendag geeft de gelegenheid om op informele wijze met elkaar de 'ins' en 'outs' van de ontwikkeling van het bos te delen.

Het thema in 2017 was 'De buren van het bos'. Ongeveer 50 Vrienden gingen op pad om de buren van het bos beter te leren kennen. Een leuke ervaring om te zien welke betekenis het bos heeft voor de vreugdevolle tijdsbesteding van anderen. Je leert als vriend van het Diemerbos veel van de medegebruikers. Voor de Vrienden, die slecht ter been zijn en voor de gewone liefhebbers was een huifkar beschikbaar om naar de verschillende locaties gebracht te worden.

 

Verdienmodel

Eén van de redenen om te starten met de Stichting Vrienden van het Diemerbos was de korting, die Staatsbosbeheer opgelegd gekregen heeft van het kabinet Rutte 1. Hoewel staatssecretaris Dijksma in Rutte 2 de pijn wel iets verzacht heeft, blijft SBB met een tekort zitten op de begroting, die idealiter voor het beheer van het bos nodig zou zijn.

In 2015 hadden wij een natuurmakelaar uitgenodigd om ons inzicht te verschaffen in de mogelijkheden die er zijn om aanvullende financiering te verwerven anders dan de organisatie van de muziekfestivals. In 2016 hebben wij deze voorstellen uitgewerkt in een notitie 'Het bos verdient meer'. Met de beheerders van het bos zijn de voorstellen besproken. Het werven van fondsen blijkt toch een ingewikkelde activiteit te zijn. Maar ook een activiteit, die tot mooie resultaten kan leiden.

 

Communicatie

In 2017 hebben wij veel profijt gehad van onze nieuwe website. Ten opzichte van onze voorgaande website is de huidige een stuk gebruiksvriendelijker. Veel aandacht op de website is besteed aan de belangenbehartiging met betrekking tot de festivals. Ook heeft de website een belangrijke functie in het beheer van ons netwerk.

Onze facebookpagina heeft een steeds groter bereik. Inmiddels hebben 643 deelnemers onze pagina  'geliked'. Via de facebookpagina attenderen wij de lezers op de diverse activiteiten, die in het bos worden georganiseerd. Ook introduceren wij organisaties, voor wie het bos een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden betreft. Wij doen dat onder het kopje 'De Buren van het Bos'. Verder bieden wij ruimte aan gebruikers van het bos om hun foto's met andere gebruikers te delen. Het kopje dat hierbij hoort is 'Bos in beeld'.

Regelmatig wordt het bestuur om informatie gevraagd, of worden klachten gemeld. Het bestuur beantwoordt de vragen of zorgt ervoor, dat de boodschap bij degene terecht komt, die kan reageren.

 

Organisatie

Dit jaar hebben zich geen mutaties voorgedaan in het bestuur. Lourens Burgers is onze voorzitter a.i. Marijke van Eckeren vervult de functie van secretaris. Paul Kist beheert onze penningen en Tom Witkamp is lid van het bestuur. Het bestuur komt 10 X per jaar bijeen

Wij zijn nadrukkelijk op zoek naar een meer constante invulling van het voorzitterschap in het bijzonder en naar nieuwe bestuursleden in het algemeen.

Eens in de drie maanden komt de kerngroep bij elkaar. De kerngroep bestaat uit actieve gebruikers van het bos. De samenstelling van de kerngroep wisselt en is afhankelijk van de onderwerpen welke aan de orde komen. De boswachter, de politie en de portefeuillehouder nemen meestal deel aan het overleg, zodat de kerngroep een belangrijke rol vervult in de onderlinge afstemming.

Twee maal per jaar hebben de voorzitter en de penningmeester een afzonderlijk overleg met de portefeuillehouders van Diemen en van Amsterdam Zuidoost.

Twee maal per jaar vindt een overleg plaats tussen het bestuur van de Vrienden en de ambtelijke projectgroep.

De afgelopen vijf jaar overziend hebben de Vrienden zich bewezen als belangenbehartiger van de gebruikers van het bos en als coördinatiepunt voor die zaken die het bos betreffen.

 

Namens het bestuur.

Lourens Burgers,

voorzitter a.i.

 

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld