Vrienden van het Diemerbos

 

JAARVERSLAG 2016

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Vrienden van het Diemerbos. Het groen bleef groeien, de bezoekers bleven komen, de vogels bleven vliegen. Toch waren er belangrijke gebeurtenissen. De twee delen van het bos werden weer met elkaar verbonden door een nieuwe tunnel. De oude tunnel zal in 2017 weer in gebruik worden genomen. Er kunnen dan weer mooie rondwandelingen gemaakt worden door het hele bos. De Theetuin van boerderij Landlust ging open, waarmee een lang gekoesterde horeca wens van de gebruikers van het bos in vervulling ging. De festivals hebben veel aandacht getrokken in positieve zin (het waren geslaagde festivals) maar ook in negatieve zin. Ze leverden geen geld op en brachten schade toe aan het bos. Tijdens de Vriendendag bleek het bos goed voedsel op te leveren om te overleven.

In onderstaande doen wij verslag. Wij zijn trots op het bos. Het geeft dicht bij huis de mogelijkheid de natuur te beleven. Iedere dag weer. Het hele jaar door. Wij spreken graag onze waardering uit voor al die mensen van Staatsbosbeheer, van de gemeente, van Groengebied Amstelland, van boerderij Landlust, van de politie en van al die anderen, die dit mogelijk maken.

 

Financiën.

In 2016 heeft de Stichting Vrienden van het Diemerbos (de Vrienden) evenals in 2015 geen subsidie aangevraagd ter financiële ondersteuning door de gemeente Diemen en het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Door de bijdragen van derden konden de werkzaamheden van De Vrienden toch doorgang vinden. De keuze om niet opnieuw voor subsidiering bij Diemen en Zuidoost aan te kloppen was een principiële. Het beklemtoont onze onafhankelijkheid. Wel noopt het ons om creatief te zoeken naar nieuwe financieringsbronnen.

Wel heeft de Stichting een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning bij de gemeente Diemen ten behoeve van de Vriendendag.

Uitgebreider wordt op de financiële situatie ingegaan in het financiële jaarverslag.

 

 

Feesten en partijen

Ook in 2016 zijn festivals in het Diemerbos georganiseerd. De Vrienden hebben er begrip voor, dat Staats Bosbeheer geld moet verdienen om het bos te kunnen beheren nadat het kabinet Rutte 1 het budget voor natuurbeheer dramatisch heeft gekort en over heeft gedragen aan het provinciaal bestuur. Teleurstellend was daarom, dat de festivals geen geld voor het beheer van het bos hebben opgeleverd, maar juist geld hebben gekost. Maar liefst €25.000,-- heeft SBB op de festivals in moeten leggen.

De festivals hebben ook weer veel hinder opgeleverd. Naast geluid ging het met name om de gebrekkige toegankelijkheid van het bos. Het festivalterrein blijkt ieder jaar weer ongeschikt te zijn voor het houden van festivals. Ook de aan- en afvoerwegen (fiets- en voetpaden) lijden onder de festivals.

Het bestuur van de Vrienden heeft zich ook dit jaar weer ingezet om. Met pleitnota's heeft zij geprobeerd de raad van de gemeente Diemen tot andere gedachten te brengen. Dit heeft niet kunnen voorkomen, dat de Raad in grote meerderheid met het voorstel van het college van B&W akkoord is gegaan om 8 festivals per jaar mogelijk te maken.

De Stichting heeft bij het bestuur van Diemen aangedrongen op evenementen tussen de festivals door, die ook aantrekkingskracht hebben op ook andere delen van de Diemer bevolking, dan festivalliefhebbers

 

DiemerCross

In februari vond voor de vijfde keer de DiemerCross plaats. Een Lustrum. De Vrienden van het Diemerbos waren tijdens de Cross wel aanwezig, maar hebben geen flankerende wandelactiviteiten georganiseerd. De Cross was weer een eclatant succes. Ieder jaar zijn er meer deelnemers.

 

Midzomerwandeling

In samenwerking met het wandelsportcentrum De Verbinding hebben de vrienden tijdens de kortste nacht vanuit MatchZo in 2016 wederom een wandeling door het bos georganiseerd.

 

Kerstwandeling

Eveneens in samenwerking met "De Verbinding" en ook in samenwerking met de dorpsraad Driemond en met de Vrienden van de Gaaspermolen hebben de Vrienden een kerstwandeling door het bos georganiseerd. Ondermeer werd de spectaculair verlichte Gaaspermolen aangedaan. De wandeling werd afgesloten met een kerstborrel. De Vrienden hadden een vijftal Vrienden van het Diemerbos shirts beschikbaar gesteld om tijdens de wandeling te verloten. De kerstwandeling was een groot succes met ongeveer 169 wandelaars. Voor het eerst leidde de wandeling onder de nieuwe tunnel onder de A1.

 

Herstel Vriendendag

In 2016 werd de Vriendendag in ere hersteld. De Vriendendag geeft de gelegenheid om op informele wijze met elkaar de 'ins' en 'outs' van de ontwikkeling van het bos te delen.

Het thema was dit jaar 'Het eetbare bos'. Ongeveer 25 Vrienden gingen op pad om eetbare natuurlijke producten in het bos te verzamelen. Na het verzamelen werden gerechten klaargemaakt, die vervolgens met elkaar werden opgegeten. De Vrienden werden tijdens de dag deskundig begeleid door de boswachter.

 

Verdienmodel

Eén van de redenen om te starten met de Stichting Vrienden van het Diemerbos was de korting, die Staats Bosbeheer opgelegd gekregen heeft van het kabinet Rutte 1. Hoewel staatssecretaris Dijksma in Rutte 2 de pijn wel iets verzacht heeft blijft SBB met een tekort zitten op de begroting, die idealiter voor het beheer van het bos nodig zou zijn.

In 2015 hadden wij een natuurmakelaar uitgenodigd om ons inzicht te verschaffen in de mogelijkheden die er zijn om aanvullende financiering te verwerven anders dan de organisatie van de muziekfestivals. In 2016 hebben wij deze voorstellen uitgewerkt in een notitie "Het bos verdient meer'. Met de beheerders van het bos zijn de voorstellen besproken.

 

Communicatie

In 2016 hebben wij weer veel profijt gehad van onze nieuwe website. Ten opzichte van onze voorgaande website is de huidige een stuk gebruiksvriendelijker. Veel aandacht op de website is besteed aan de belangenbehartiging met betrekking tot de festivals. Ook heeft de website een belangrijke functie in het beheer van ons netwerk.

Onze facebookpagina heeft een steeds groter bereik. Inmiddels hebben 560 deelnemers onze pagina  'geliked'. Via de facebookpagina attenderen wij de lezers op de diverse activiteiten, die in het bos worden georganiseerd. Ook introduceren wij organisaties, voor wie het bos een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden betreffen. Wij doen dat onder het kopje 'De Buren van het Bos'. Ook bieden wij ruimte aan gebruikers van het bos om hun foto's met andere gebruikers te delen. Het kopje dat hierbij hoort is 'Bos in beeld'.

Regelmatig wordt het bestuur om informatie gevraagd, of worden klachten gemeld. Het bestuur beantwoordt de vragen of zorgt ervoor, dat de boodschap bij degene terecht komt, die kan reageren.

 

Organisatie

Dit jaar hebben zich geen mutaties voorgedaan in het bestuur. Lourens Burgers is onze voorzitter a.i. Marijke van Eckeren vervult de functie van secretaris. Paul Kist beheert onze penningen en Tom Witkamp is lid van het bestuur.

Wij zijn nadrukkelijk op zoek naar een meer constantere invulling van het voorzitterschap in het bijzonder en naar nieuwe bestuursleden in het algemeen.

Eens in de drie maanden komt de kerngroep bij elkaar. De kerngroep bestaat uit actieve gebruikers van het bos. De samenstelling van de kerngroep wisselt en is afhankelijk van de onderwerpen welke aan de orde komen. De boswachter en de portefeuillehouder nemen meestal deel aan het overleg zodat de kerngroep een belangrijke rol vervult in de onderlinge afstemming.

Twee maal per jaar hebben de voorzitter en de penningmeester een afzonderlijk overleg met de portefeuillehouders van Diemen en van Amsterdam Zuidoost.

Twee maal per jaar vindt een overleg plaats tussen het bestuur van de Vrienden en de ambtelijke projectgroep.

De afgelopen vijf jaar overziend hebben de Vrienden zich bewezen als belangenbehartiger van de gebruikers van het bos en als coördinatiepunt voor die zaken die het bos betreffen.

 

 

 

Namens het bestuur.

 

Lourens Burgers,

voorzitter a.i.

 

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld