JAARVERSLAG 2015

 

 

Financiën.

2015 Was het eerste jaar, dat de Stichting Vrienden van het Diemerbos (de Vrienden) zonder financiële ondersteuning van de gemeente Diemen en het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft gefunctioneerd. Door de bijdragen van derden konden de werkzaamheden van De Vrienden toch doorgang vinden. Uitgebreider wordt op de financiële situatie ingegaan in het financiële jaarverslag.

De keuze om niet opnieuw voor subsidiering bij Diemen en Zuidoost aan te kloppen was een principiële. Het beklemtoont onze onafhankelijkheid. Wel noopt het ons om creatief te zoeken naar nieuwe financieringsbronnen.

 

Feesten en partijen

Evenals in 2014 werden ook in 2015 festivals in het Diemerbos georganiseerd. Waren dat er in 2014 een viertal. In 2015 ging het om in het totaal acht festivals verdeeld over 2 perioden. Hierdoor was het bos gedurende 2 X 19 dagen beperkt toegankelijk. Wij hebben ook veel meer klachten ontvangen over de festivals dan in 2014. Het terrein, waarop de festivals gehouden zijn is de rest van het jaar niet meer goed bruikbaar geweest.

De Vrienden hebben op zich geen bezwaar tegen een pluriform gebruik van het bos. Het organiseren van festivals maakt daar onderdeel van uit. Wij hebben er wel bezwaar tegen als het gebruik van het bos voor festivals andere vormen van gebruik in overwegende mate gaat verdringen.

 

DiemerCross

In februari vond voor de vierde keer de DiemerCross plaats. In samenwerking met IVN en Staatsbosbeheer hebben de Vrienden een wandeling georganiseerd met uitleg over al wat leeft en groeit in het bos. Aan deze wandeling hebben ongeveer 50 personen deelgenomen.

 

Midzomerwandeling

In samenwerking met het wandelsportcentrum De Verbinding hebben de vrienden tijdens de kortste nacht vanuit MachZo een wandeling door het bos georganiseerd. Uit de reacties van het grote aantal deelnemers bleek deze wandeling een dermate succes, dat de midzomerwandeling tot het vaste repertoire van de Vrienden zal gaan behoren.

 

Kerstwandeling

Eveneens in samenwerking met "De Verbinding" en ook in samenwerking met de dorpsraad Driemond en met de Vrienden van de Gaaspermolen hebben de Vrienden een kerstwandeling door het bos georganiseerd. Ondermeer werd de spectaculair verlichte Gaaspermolen aangedaan. De wandeling werd afgesloten met een kerstborrel op het zandpad te Driemond

 

Geen vriendendag

In tegenstelling tot andere jaren is in 2015 afgezien van de organisatie van een Vriendendag. Wel is op Vaderdag een sport en spel manifestatie georganiseerd. De deelnemers hebben deze dag zeer gewaardeerd. Bij onze evaluatie van onze activiteiten hebben wij het ontbreken van een echte Vriendendag toch betreurd. Het geeft de gelegenheid om op informele wijze met elkaar de 'ins' en 'outs' van de ontwikkeling van het bos te delen. Voor 2016 voorzien wij daarom opnieuw een Vriendendag te organiseren.

 

Verdienmodel

Eén van de redenen om te starten met de Stichting Vrienden van het Diemerbos was de korting, die Staats Bosbeheer opgelegd gekregen heeft van het kabinet Rutte 1. Hoewel staatssecretaris Dijksma in Rutte 2 de pijn wel iets verzacht heeft blijft SBB met een tekort zitten op de begroting, die idealitair voor het beheer van het bos nodig zou zijn.

In 2015 hebben wij een natuurmakelaar uitgenodigd om ons inzicht te verschaffen in de mogelijkheden die er zijn om aanvullende financiering te verwerven anders dan de organisatie van de muziekfestivals. In 2016 zullen wij deze voorstellen uitwerken en bespreken met de beheerders van het bos.

 

Communicatie

In 2015 is onze nieuwe website de lucht ingegaan. Ten opzichte van onze voorgaande website is de huidige een stuk gebruiksvriendelijker. Veel aandacht op de website is besteed aan de belangenbehartiging met betrekking tot de festivals,

Onze facebookpagina heeft een steeds groter bereik. 450 Deelnemers hadden onze pagina aan het eind van 2015 'geliked'. Via de facebookpagina attenderen wij de lezers op de diverse activiteiten, die in het bos worden georganiseerd. Ook introduceren wij organisaties, voor wie het bos een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden betreffen. Wij doen dat onder het kopje 'De Buren van het Bos'.

 

Mutaties in het bestuur

Zoals dat gaat met organisaties hebben ook de Vrienden van het Diemerbos te maken met mutaties in het bestuur. In 2015 hebben wij afscheid moeten nemen van onze voorzitter Eddy Meijer. Ook onze webmaster Katarina Hartgers heeft haar werkzaamheden als vrijwilliger in ons bestuur door drukker wordende professionele werkzaamheden moeten beëindigen. Lourens Burgers, die ook al eerder voorzitter ad interim was, is bereid gevonden deze taak wederom tijdelijk op zich te nemen. Wij zijn op zoek naar een meer constantere invulling van het voorzitterschap. Wij hopen in het verslagjaar van 2016 een nieuwe voorzitter te mogen begroeten.

 

 

 

Namens het bestuur.

 

Lourens Burgers,

voorzitter a.i.

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld