Dit is het verslag van het geboortejaar van de Stichting Vrienden van het Diemerbos.
De Stichting heeft een lange voorgeschiedenis. Eind 2011 werden de eerste voorbereidende bijeenkomsten gehouden. Een aantal gebruikers van het Diemerbos maakte zich ongerust over het beleid van het kabinet Rutte 1 om drastisch te bezuinigen op de uitgaven voor natuurbehoud. Deze bezuinigingen zouden ernstige gevolgen hebben voor het beheer en de ontwikkeling van het bos. Voor de gebruikers betekent dit een potentiële aantasting van de kwaliteit van het bos met alle gevolgen voor het gebruik.
 

Het ontstaan

Alle voorbereidende overleggen leidden ertoe, dat op 18 januari 2013 de Statuten van de Stichting bij de notaris ondertekend konden worden. In deze statuten staan de doelstellingen van de stichting benoemd. Deze zijn:

  • beschermen en versterken van de kwaliteit van het bos in zijn omgeving
  • vergroten van het gebruik van het bos
  • behartiging van de belangen van de gebruikers van het bos

Op 10 februari vond bij de start in het bos van de Diemercross tevens de kick off van de Stichting plaats.
 

De organisatorische vormgeving

Gekozen is voor de Stichtingvorm. De rede hiervoor was om in de aanvang van de werkzaamheden van de Stichting te kunnen beschikken over een flexibele organisatie. De bedoeling is om in een later stadium - als de Stichting stabiliteit heeft gekregen - de Stichting om te vormen tot een Vereniging met ledenparticipatie.

Bij het kiezen van de organisatievorm wordt hierop geanticipeerd. De Stichting kent een klein bestuur. Naast de (nu waarnemende) voorzitter bestaat het bestuur statutair uit een secretaris en een penningmeester. Aan het einde van het verslagjaar maakten nog 2 leden deel uit van het bestuur[1].

De taak van het bestuur is de uitvoering van die werkzaamheden, die nodig zijn voor het voortbestaan van de Stichting. Naast het bestuur vormt een kerngroep het zwaartepunt van de Stichting. De actieve gebruikers van het bos maken onderdeel uit van de kerngroep. De samenstelling van de kerngroep is wisselend en afhankelijk van de onderwerpen die besproken worden. Binnen de kerngroep is een vaste kern actief.

Aan het einde van het jaar hadden zich ongeveer 125 gebruikers van het bos zich als Vriend aangemeld.

Communicatie

Voor het bereiken van de doelstellingen is communicatie een belangrijke middel. In het eerste jaar is veel aandacht besteed aan het verwerven van een positie in het netwerk van beheerders en andere gebiedsautoriteiten. Onder meer met de gemeente Diemen, het stadsdeel Zuidoost, Staatsbosbeheer zijn laagdrempelige ambtelijke en politieke relaties gelegd. Met andere maatschappelijk organisaties zoals IVN Diemen, Duurzaam Dorp Diemen, de Diemer Cross en de dorpsraad van Driemond zijn eveneens werkzame relaties opgebouwd. Het leggen van contact met Groengebied Amstelland verloopt wat meer moeizaam.

Om de contacten met de gebruikers van het bos te onderhouden is een website opgebouwd. Deze website blijkt helaas te staties om een goed hulpmiddel te kunnen zijn voor het realiseren van de doelstellingen. Het komende jaar zal deze website gebruiksvriendelijker gemaakt worden om zo de communicatie met de Vrienden te kunnen onderhouden. In verband met de communicatie met de Vrienden onderhoudt de Stichting een eigen facebookpagina. Wekelijks bezoeken zo'n 300 personen de facebookpagina. Op de pagina staan foto's, worden ervaringen in het bos gedeeld en wordt relevante informatie verspreid. Het bezoek aan de pagina groeit nog steeds. Ook de interactie neemt toe.

Middels mailings worden de Vrienden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Stichting. Het komend jaar zal daar nog meer structuur in worden aangebracht.

Op zondag 1 september organiseerde de Stichting de eerste Vriendendag. De Stichting ziet het niet als zijn taak om alle mogelijke activiteiten in het bos te organiseren. Een uitzondering daarop is de organisatie van de Vriendendag. Deze dag bestond uit een discussie in de ochtend over wensen en verwachtingen met betrekking tot de Stichting. De belangrijkste uitkomst was de behoefte om tot een betere afstemming te komen tussen de verschillende gebruiksvormen (paardrijden, wandelen, fietsen, spelen, honden uitlaten, e.d.)

Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de diversiteit van natuurelementen in het bos. Deze vragen zullen het komend jaar verder worden besproken. De rest van de dag werd ingevuld met een boswandeling onder leiding van de boswachters, een kinderprogramma en een demonstratie paardendressuur door de Double R Ranch. Aan de bijeenkomst werd door ongeveer 50 personen deelgenomen.

Belangenbehartiging

De gebruikers van het Diemerbos een stem te geven, is een belangrijke functie van de Stichting. Concreet wordt dat bij het behartigen van belangen. Deze belangenbehartiging kreeg op een aantal manieren vorm.

windmolens

De beheerders van het Diemerbos hebben het voornemen een aantal windmolens in het gebied te plaatsen. De opbrengsten van deze windmolens kunnen gebruikt worden voor de bescherming en de versterking van de kwaliteit van het bos. De Vrienden van het Diemerbos hebben het voornemen van de beheerders gesteund met als voorwaarde, dat de molens zo ruimtelijk ingepast worden, dat deze geen aantasting betekenen van de natuur- en de gebruiks- en belevingswaarden van het bos. Het provinciaal bestuur van Noord-Holland heeft een moratorium op het plaatsen van windmolens afgekondigd (met uitzondering van windmolens in de Wieringermeer). In adressen aan het provinciaal bestuur heeft de Stichting aan het provinciaal bestuur verzocht dit beleid te heroverwegen.

Met de beheerders van het bos is een convenant overeengekomen, waarin de afspraak staat opgenomen, dat bij gewijzigd provinciaal beleid voortvarend aangevangen kan worden met de windmolens.

Stormschade

De storm in november betekent een zware aanslag voor de bomen langs het entreelaantje van het bos. Ongeveer 20 bomen zijn door de storm omgevallen. De Stichting heeft in overleg met de beheerders zich bereid verklaard om mee te werken aan werven van middelen om het laantje zijn karakteristieke aanzien terug te geven.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 19 maart vinden verkiezingen plaats voor de nieuwe gemeenteraden. In mei 2013 hebben de Vrienden van het Diemerbos een viertal wensen benoemd, die de komende raadsperiode naar hun mening aan de orde moeten komen. Zij hebben deze wensen aan de politieke partijen in de gemeente Diemen gestuurd met het verzoek hier, bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma rekening mee te houden.
De wensen zijn:

  • Het realiseren van een horecavoorziening om na de inspanning in het bos, te ontspannen met een drankje en een hapje
  • Het opstellen van ruimtelijk inpasbare windmolens om bij te dragen aan het dekken van de beheerskosten van het bos
  • Het opzetten van een evenementenbeleid om evenwicht te brengen in de gebruiksmogelijkheden van het bos
  • De verbetering van de toegankelijkheid van het bos

 

Werkzaamheden A1/A9

De werkzaamheden die moeten leiden tot een betere doorstroming van het verkeer in het traject Schiphol-Amsterdam-Almere betekent een zware aanslag op omvang en kwaliteit van het bos. De Stichting zet zich er voor in, dat de schade als gevolg van de infrastructurele werkzaamheden worden gecompenseerd in versterking van de kwaliteit van het resterende bos.

Financiering

Om haar werkzaamheden mogelijk te maken heeft de Stichting van de gemeente Diemen en van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost voor 2013 een (waarderings)subsidie ontvangen. Ook voor 2014 is subsidie aangevraagd. Op termijn zal de Stichting zelfstandig haar middelen moeten kunnen verwerven.
Nadat in 2013 een accent gelegd is op het verwerven van een positie in het maatschappelijk en bestuurlijke netwerk rond het bos, zal in 2014 de aandacht gaan naar het verwerven van eigen middelen. Naast dit inhoudelijke jaarverslag heeft de Stichting ook een financieel jaarverslag vastgesteld.

Het bestuur.

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld