DICHT BIJ ONS BOS BLIJVEN

JAARPLAN 2016

 

Inleiding

In 2016 gaat de Stichting Vrienden van het Diemerbos haar 4e bestaansjaar in.

Aanleiding tot de oprichting was de drastische subsidiereductie die toenmalig staatssecretaris voor natuur H. Bleker het natuurbeheer heeft opgelegd. Hierdoor werd de subsidie die Staatsbpsbeheer voor het beheer van het Diemerbos ontving gekort van €500.000,-- tot €50.000,--. 

Het doel van de oprichting was de belangen van de gebruikers bij de wijzigingen in het beheer, die van deze reductie wel uit zouden moeten gaan, zoveel als mogelijk te beschermen. Op tal van momenten is de Stichting actief geweest bij ontwikkelingen om het verdienend vermogen van het bos voor de beheerder te versterken. Zo heeft de Stichting actief gelobbyd voor de (ruimtelijk verantwoorde) plaatsing van windmolens in of bij het bos. Deze windmolens hadden het financiële gat voor een belangrijk deel kunnen dichten. De provincie Noord-Holland heeft dit met haar windmolenbeleid echter tegen gehouden. Ook heeft de Stichting mee gedacht bij het toestaan van festivals in het bos. Naast de belangenbehartiging van de gebruikers vormt de netwerkfunctie een belangrijk aandachtspunt in de werkzaamheden van de Stichting.

Na 3 jaar is het tijd om  weer eens te bezien, waar de prioriteiten van de stichting liggen en hoe we daar invulling aan gaan geven. Een jaarplan biedt daar een goede mogelijkheid toe.

In het volgende geven wij per thema aan wat onze ambities zijn.

 

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging van de gebruikers van het Diemerbos was van het begin af het belangrijkste motief om de gebruikers te organiseren. Ook de komende tijd zal belangenbehartiging nodig zijn om de kwaliteit van het bos op orde te laten blijven. Gezien onze bedenkingen tegen de effecten van de festivals in het bos (de bodem kan het niet aan, het gebied is te lang slecht toegankelijk voor de reguliere gebruikers, de geluidoverlast is te groot en kan volgens de organisator niet worden beperkt), zullen wij ons het komende jaar sterker moeten inzetten bij het aandragen van alternatieve manieren om de beheerskosten voor het bos op orde te brengen.

               Dit moet resulteren in een groslijst met mogelijkheden en een daaruit afgeleide prioritering.                Deze prioritering vindt plaats op basis van criteria, die rekening houden met de diverse                belangen rond het gebruik van het bos

 

Netwerkbeheer

Tal van organisaties zijn betrokken bij het bos. Staatbosbeheer als eigenaar, de gemeente Diemen als bevoegd gezag van het gebied. De politie als handhaver van de Wet en regelgeving. De bestuurlijke Stuurgroep Diemerbos en de ambtelijke projectgroep, Hoogheemraadschap AGV zijn de beheerspartners. Daarnaast is er een netwerk van gebruikers zoals de Diemers Cross, IVN Diemen, wandelsportcentrum "de Verbinding", IVN Diemen, Scouting Diemen, verschillende maneges, enz.

De Vrienden van het Diemerbos zien het als behorend tot hun doelstellingen om de netwerken, die formeel en informeel bestaan met elkaar te verbinden.

De vriendendag vormde de eerste 2 jaren het moment om deze verbindingen te leggen. De bijeenkomsten waren succesvol. In 2016 neemt de Stichting wederom het initiatief om een Vriendendag te organiseren.

Op dit thema zijn daarmee de volgende resultaten te behalen.

               Een lijst met alle voor het bos relevante organisaties

               Een vriendendag, waarbij een brede diversiteit van gebruikers van het bos is bereikt.

 

Agendavorming

Er worden veel initiatieven genomen om leuke dingen in het bos te doen. Hierdoor neemt de bekendheid met het bos toe. De Vrienden van het Diemerbos zien het niet als hun taak om zelf evenementen in het bos te organiseren. Wij zien het wel als onze taak om de activiteiten naar buiten toe te communiceren en daarmee bij te dragen aan de bekendheid en het succes van die evenementen (Diemer Cross, activiteiten IVN, Theetuin Landlust, ...).

De website en de facebookpagina bieden goede mogelijkheden om de activiteiten te helpen promoten en verslag te doen van de resultaten. Het versterken van de operationaliteit van met name de website is daarvoor een voorwaarde.

               Dit jaar wordt de agendafaciliteit van de website geactiveerd en actueel gehouden.

 

De Stichting

De organisatie van de Stichting is op zich een verbeterpunt.

Het organiserend vermogen van de Stichting kan beter. Met een korte onderbreking wordt het voorzitterschap op interimbasis behartigd. Voor de organinisatie is het beter als het voorzitterschap wordt behartigd door een voorzitter, die bekendheid en draagvlak heeft bij de gebruikers van het bos in hun diversiteit.

Ook voor het aantal activiteiten van de Stichting zal het goed zijn als er bestuurlijke versterking is te realiseren.

               De Stichting gaat dit jaar op zoek naar een vaste voorzitter en zal ook overigens zijn                gelederen versterken.

 

Financien

De eerste 2 jaren van de Stichting zijn financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Diemen en het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. In 2014 heeft het bestuur besloten niet langer van deze faciliteit gebruik te willen maken. De Stichting wil onafhankelijk kunnen opereren en de schijn van belangenverstrengeling tegengaan. In 2015 hebben wij door incidentele bijdragen van derden financieel kunnen functioneren. In 2016 zal ons financieel functioneren, rekening houdend met de hierboven genoemde ambities meer gesystematiseerd plaats gaan vinden.

De Stichting gaat in 2016 actief middelen verwerven om het eigen functioneren te borgen.

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld