EEN FEEST OM NIET TE VERGETEN.

In 2015 zijn voor de tweede maal festivals georganiseerd in het Diemerbos. Ging het in 2014 om 4 festivals geconcentreerd in 2 opeenvolgende weekeinden, in 2015 werden 8 festivals georganiseerd in 2 paren van opeenvolgende weekeinden. Eén van deze festivals kon door weersomstandigheden geen doorgang vinden op het geplande moment en heeft op een later tijdstip alsnog plaatsgevonden. In 2015 lag een door de raad van de gemeente Diemen vastgesteld beleidskader ten grondslag aan de festivals.

De Stichting Vrienden van het Diemerbos heeft op haar facebook pagina gebruikers van het bos uitgenodigd reacties te geven over de festivals. Het gebruik van het bos is ook een aantal keren aan de orde gesteld tijdens vergaderingen van de kerngroep ven de stichting en tijdens de vergaderingen van het bestuur. Dit heeft geleid tot onderstaande evaluatieve notities.

Het gebruik van het bos

Eén van de doelstellingen van onze Stichting is het versterken van het natuurvriendelijk gebruik van het bos. De bomen geven een mooie groene ambiance voor de festivals. De aanwezigheid van het bos krijgt door de festivals een grotere bekendheid.

Door de festivals is de toegang tot het bos voor de vaste bezoekers lange tijd beperkt mogelijk. De hoofdroute is tijdens de festivals voor de gebruikers afgesloten. Rekening houdend met op- en afbouw van het festivalterrein neemt dit bij elkaar 6 weken in beslag. Dit vindt plaats in de periode - de zomermaanden - dat de behoefte aan recreatiegroen het grootst is. Het nieuwe gebruik - de festivals - verdringt in sterke mate de betekenis van het bos voor ontspanning en recreatie door de omwonenden. Dit jaar was dit nog sterker het geval omdat één van de festivals op een later tijdstip werd gehouden, waardoor de toegankelijkheid nog langer beperkt werd.

Overlast

Niet alleen is de beperkte toegankelijkheid van het bos door de festivals een probleem voor de reguliere gebruikers. De festivals veroorzaken ook veel hinder en overlast.

De meest in het oor springende overlast wordt veroorzaakt door het geluid. Per definitie wordt tijdens de festivals geluid geproduceerd. Volgens de beleidsnota van de gemeente wordt deze begrensd tot 90 dBa. Door de opstelling van de podia op het evenemententerrein wordt de overlast zoveel als mogelijk beperkt. Dit heeft niet kunnen voorkomen, dat bij ons veel signalen zijn binnengekomen, dat de overlast tijdens de evenementen aanzienlijk is geweest. Niet eens zozeer van de kant van de omwonenden in Diemen als wel van de omwonenden in Amsterdam Zuidoost (m.n. Driemond, Geerdinkhof en Kantershof) en in Weesp. Dit was met name het geval tijdens het inhaalfestival.

Het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft de 90 dBa grens voor evenementen in dat stadsdeel verlaagd naar 70 dBa. Gezien de ervaringen in het afgelopen jaar bevelen wij de gemeente Diemen aan om ook een dergelijke reductie van toegestane geluidbelasting in hun evenementen nota op te nemen.

Vervuiling ontstaat gemakkelijk op de aan- en afvoerroutes naar het festivalterrein. Wij constateren, dat de inspanningen van de organisatoren om vervuiling te verwijderen, niet in alle gevallen tot het gewenste resultaat leiden. Een strakkere inspectie is wenselijk.

Na afloop van de festivals bleef dit jaar gedurende langer dan de afgesproken week afbouw rommel op het terrein achter. Ook in dit opzicht wordt afgeweken van het gestelde in de evenementennota van de gemeente Diemen.

Wat opvalt is dat bij de op- en afbouw (wederom) de fietspaden aan de randen zijn beschdigd door het werkverkeer.

Aantasting flora en fauna

Wij zijn ervan op de hoogte, dat de effecten van de festivals op de flora en de fauna worden gemonitord. Het resultaat daarvan is ons niet bekend. Wij gaan ervan uit, dat de verzamelde gegevens openbaar zullen worden gemaakt.

Wel wijzen wij op de resultaten van door het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) uitgevoerd onderzoek naar festivals voor de waterbeheersing. AGV merkt op, dat door intensief gebruik van terreinen voor grote zich sterk bewegende massa's, de ondergrond tot ondoordringbare lagen wordt samengeperst. Gesproken wordt van 'onherstelbare' schade. De doorlaatbaarheid voor de afvoer van hemelwater stagneert. Drassig gebied ontstaat, waar begroeiing problematisch wordt. Wij vernemen graag wat de gevolgen van de festivals geweest zijn voor het betreffende grasland in het Diemerbos.

Voorlichting

In 2014, bij de bespreking van de festivals in dat jaar is door de Vrienden de aantekening gemaakt, dat de voorlichting te wensen overliet. Met name de voorlichting aan bewoners uit Amsterdam Zuidoost was eerst afwezig en kwam vervolgens te laat. Ook dit jaar heeft de voorlichting te wensen overgelaten. Pas op het laatste moment werden de betrokken inwoners van Amsterdam geïnformeerd. Zij konden hierdoor niet anticiperen op de naderende overlast.

De gemeente Diemen heeft de vergunningverlenende bevoegdheid voor de festivals. De effecten van de festivals overschrijden echter de gemeentegrens. Dit betreft overigens niet alleen het geluid, maar ook de aan- en afvoerroutes voor de bezoekers (inclusief de daarmee gepaard gaande vervuiling daarlangs.) De samenwerking tussen de gemeente Diemen en de bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost laat te wensen over. Wij adviseren bij voorkomende gevallen in de toekomst deze afstemming te optimaliseren.

Klachten en klachtafhandeling

Rond de klachtvoorziening zijn door de omwonenden veel vraagtekens te plaatsen. De organisator van de festivals heeft een eigen klachtenbereikbaarheid georganiseerd. Op deze wijze kan hij snel reageren.

Daarnaast blijven politie en gemeente hun verantwoordelijkheden behouden voor de gevallen, dat overlast ervaren wordt. Politie en gemeente hebben ieder hun protocollen voor klachtafhandeling.

Door de veelheid aan mogelijkheden om te klagen, is voor klagers door de bomen het bos niet meer te zien. Meer eenduidigheid is gewenst.

Om zich een juist beeld te kunnen vormen van de effecten van de festivals op het punt van hinder en overlast zullen politie,gemeente en organisator in ieder geval hun informatie (de klachten en meldingen, die zij ontvangen) met elkaar moeten delen en ieder zijn verantwoordelijkheid voor de individuele klachten/meldingen moeten nemen.

Een punt van zorg is de terugkoppeling naar aanleiding van een ingediende klacht. Deze terugkoppeling vind niet standaard plaats. Onzorgvuldige terugkoppeling leidt tot extra gevoelens van ontevredenheid bij de klager. De klager heeft niet alleen een klacht over een specifiek gevolg van een activiteit zoals een festival. Vervolgens beklaagt hij zich over de wijze waarop met zijn klacht wordt omgegaan. Zo vermenigvuldigd zich de ontevredenheid. Daarbij komt, dat klachten van bewoners al slechts beperkt de veroorzakers bereiken. Klachten over klachtafhandeling bereiken de veroorzakers al helemaal niet meer. Het zijn vooral de sociale netwerken van de klagers, die hier over worden geïnformeerd.

Opbrengsten

Een belangrijk doel, dat met het faciliteren van de festivals wordt beoogd is om op die manier te kunnen voorzien in de financiële middelen die nodig zijn voor het beheer en de ontwikkeling van het bos. In 2014 werden volgens aan ons verstrekte informatie alle opbrengsten besteed aan beheersing van de festivals. In financiële zin waren de resterende opbrengsten voor beheer en ontwikkeling van het bos dus nihil.

Voor 2015 zijn de resterende opbrengsten voor beheer en ontwikkeling van het bos ons niet bekend. Wij zijn van mening, dat de opbrengsten proportioneel dienen te zijn, om de aantasting van de gebruiksmogelijkheden voor de reguliere bezoekers van het bos te kunnen rechtvaardigen. In 2014 was die rechtvaardiging afwezig.

Meervoudig gebruik

Per serie van 4 festivals is het bos gedurende 3 weken niet beschikbaar voor regulier gebruik van rustzoeken en natuurbeleving. Van die 3 weken is het festivalterrein 4 dagen in gebruik voor 'dance'. De aanwezige en tijdelijk aangebrachte infrastructuur blijft de rest van de tijd ongebruikt.

Van de gebruikers van het bos krijgen wij, de Vrienden van het Diemerbos, regelmatig suggestie om ook andere evenementen in het bos te (doen) organiseren. Klassieke muziek, Jazz, toneel, ballet, dichtkunst, cabaret zijn voorbeelden van kunst, die ten uitvoer gebracht kunnen worden op het festivalterrein op die dagen, dat er geen dance festivals worden gehouden. Elders blijken dergelijke uitvoeringen zich in een grote publieke belangstelling te kunnen verheugen. Door meervoudig gebruik van het terrein kunnen de opbrengsten worden vergroot.

Wij geven de gemeente in overweging dergelijk aanvullend gebruik van de ruimte en de faciliteiten te bevorderen.

Conclusies

Op grond van onze bovenstaande waarnemingen komen wij tot de volgende conclusies. Wij verwachten, dat de gemeente deze conclusies verwerkt in een bijstelling van haar evenementenbeleid.

1.         Weerstand

Meer dan in 2014 hebben mensen zich bij ons beklaagd over de gehouden festivals. Deze klachten betroffen vooral de lange tijd, dat het bos niet als gebruikelijk beschikbaar was, De grotere mate waarin het terrein aangetast leek te zijn, de trage verwijdering van festivalmateriaal van het terrein. Met name het laatste festival heeft veel geluidhinder opgeleverd.

2.         Minder weken, meer compact.

De ervaring van dit jaar geven aanleiding het aantal festivals te heroverwegen. Overlast en beperking van de gebruiksmogelijkheden voor de reguliere bezoekers van het bos leggen een te zware claim op de waarde die het bos voor de omwonenden heeft. Wat ons betreft geeft de situatie uit 2014 met 4 festivals voldoende faciliteit aan de festivalbezoekers. De scheiding van de festivals over de perioden van 2 weekeinden leidt ertoe, dat het bos 2 weken extra overlast heeft van op- en afbouw. Een compactere organisatie kan deze overlast dus beperken.

3.         Samenwerking met omliggende besturen

De effecten van de festivals overschrijden de grenzen van de gemeente Diemen. De betrokkenheid van de bewoners van deze omliggende gemeenten noodzaakt samenwerking tussen het bestuur van de gemeente Diemen met die van de omliggende gemeenten.

4.         Klachten

De klachtprocedures zijn voor de bewoners niet transparante en zelfs dikwijls onbekend. De afwikkeling van de klachten zal beter met organisator, politie en gemeente gecoördineerd moeten worden.

5.         Meervoudig gebruik van de locatie

De voor de festivals aanwezige infrastructuur maakt het mogelijk tegen relatief lage kosten een waaier van cultureel aanbod aan de bewoners aan te kunnen bieden. Dit moet leiden tot gebruik van het terrein door een bredere groep bewoners en een versterking van de opbrengsten tijdens de weken, dat het terrein als festivalterrein is ingericht. Wij verwachten tevens dat een dergelijke verbreding van het aanbod kan helpen de bij veel van de Vrienden van het Diemerbos heersende weerstanden tegen de festivals te verminderen.

11 oktober 2015

Lourens Burgers, voorzitter a.i.

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld