De Vrienden van het Diemerbos hebben de festivals geevalueerd en komen tot de volgende conclusies. Het negatieve financiele resultaat voor Staatsbosbeheer was toen nog niet bekend.

1.         Weerstand

Evenals in de voorgaande jaren hebben mensen zich bij ons beklaagd over de gehouden festivals. Deze klachten betroffen vooral de lange tijd, dat het bos niet als gebruikelijk beschikbaar was, De grotere mate waarin het terrein door de festivals aangetast was, de trage verwijdering van festivalmateriaal van het terrein.

2.         Minder weken, meer compact.

De ervaring van dit jaar en vorig jaar geven aanleiding het aantal festivals te heroverwegen. Overlast, beperking van de gebruiksmogelijkheden voor de reguliere bezoekers van het bos en de schade die het bouwverkeer aan het bos aanbrengt leggen een te zware claim op de waarde die het bos voor de omwonenden heeft. Wat ons betreft geeft de situatie uit 2014 met 4 festivals al voldoende faciliteit aan de festivalbezoekers. De scheiding van de 8 festivals over de perioden van 2 weekeinden leidt ertoe, dat het bos 2 weken extra overlast heeft van op- en afbouw. Een compactere organisatie kan deze overlast beperken.

Indien Staatsbosbeheer substantieel inkomsten kan verwerven uit de festivals, dan geven wij de gemeente in overweging het aantal festivals te beperken tot 6 en deze in een aaneengesloten periode van 3 weekenden plaats te laten vinden. Dit betekent nog altijd een beperkte toegankelijkheid van het bos van ruim 3 weken (inclusief op en afbouw).

3.         Samenwerking met omliggende besturen

De effecten van de festivals overschrijden de grenzen van de gemeente Diemen. De betrokkenheid van de bewoners van deze omliggende gemeenten noodzaakt samenwerking tussen het bestuur van de gemeente Diemen met die van de omliggende gemeenten.

4.         Meervoudig gebruik van de locatie

De voor de festivals aanwezige infrastructuur maakt het mogelijk tegen relatief lage kosten een waaier van cultureel aanbod aan de bewoners aan te kunnen bieden. Dit moet leiden tot gebruik van het terrein door een bredere groep bewoners en een versterking van de opbrengsten tijdens de weken, dat het terrein als festivalterrein is ingericht. Wij verwachten tevens dat een dergelijke verbreding van het aanbod kan helpen de bij veel van de Vrienden van het Diemerbos heersende weerstanden tegen de festivals te verminderen.

De stukken, die het college ter onderbouwing van haar voorstel beschikbaar heeft gesteld zijn te vinden op de website van de gemeente volgens de volgende link: http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=diemen&agendaid=ccfa82e2-4a34-4c4a-aee7-4d2942bb3a6a&FoundIDs=&year=2016

Onze voledige evaluatie treft u hieronder aan, evenals onze inbreng voor de raadsvergadering.

Vrienden van het Diemerbos

AFTER THE PARTY.

In 2016 zijn voor de derde maal festivals georganiseerd in het Diemerbos. Ging het in 2014 om 4 festivals geconcentreerd in 2 opeenvolgende weekeinden, in 2015 werden 8 festivals georganiseerd in 2 paren van opeenvolgende weekeinden. In 2016 werden eveneens in 2 perioden festivals georganiseerd. Het besluit van de gemeenteraad van Diemen was om 8 festivals mogelijk te maken. Uiteindelijk zijn er daadwerkelijk minder festivals uitgevoerd.

In 2016 lag een door de raad van de gemeente Diemen aangepast beleidskader ten grondslag aan de festivals. De geluidruimte is nader vastgesteld. Ook werd vastgesteld, dat 2016 het jaar zou zijn, dat voor het laatst eEn pilot voor de festivals gold. De ervaringen van de 3 pilots moet een duurzaam beleid voor festivals in het Diemerbos mogelijk maken.

De Stichting Vrienden van het Diemerbos heeft op haar facebook pagina gebruikers van het bos uitgenodigd reacties te geven over de festivals. Het gebruik van het bos voor festivals is ook een aantal keren aan de orde gesteld tijdens vergaderingen van de kerngroep ven de stichting en tijdens de vergaderingen van het bestuur. Ook zijn de festivals aan de orde geweest tijdens de Vriendendag 2016, die wij organiseerden op 28 augustus.

Dit heeft geleid tot onderstaande evaluatieve notities. In dreze evaluatie zijn niet alleen de festivals uit 2016 betrokken, maar ook die uit de voorgaande jaren.

In een notitie 'Het kan beter het moet anders' hebben de Vrienden op 2 februari op basis van de evaluatie van de festivals 2015 een set aanbevelingen gedaan aan de Raad van de gemeente Diemen. Omdat de aanbevelingen aan relevantie niets verloren hebben, Voegen wij deze notitie als bijlage toe.

Communicatie

De Vrienden constateren, dat de communicatie op veel punten verbeterd is ten opzicht van de voorgaande festivalseizoenen.

De voorlichting is ten opzichte van 2015 verbeterd. Aanbeveling verdient nog wel om de bewoners in een vroeger stadium te informeren. De huis aan huis verspreide informatie kwam zeer kort voor de festivals. Indien dit eerder was gebeurd hadden de bewoners zich beter kunnen voorbereiden door bij voorbeeld hun afwezigheid te plannen.

Gemeente en instellingen hebben belangenorganisaties zoals de Vrienden van het Diemerbos goed bij de ontwikkeling betrokken. Voorafgaand aan de festivals en na afloop daarvan is gezamenlijke geschouwd. Tevens zijn belangenorganisaties uitgenodigd om op het terrein voorlichting te krijgen over hoe de festivals worden georganiseerd. Met name de voorlichting over hoe de geluidvoorwaarden gehandhaafd worden, gaf een goed inzicht in hoe gemeente en organisaties geprepareerd waren om geluidhinder snel aan te kunnen pakken.

Een punt van aandacht betreft de bebording. Reguliere bezoekers van het bos kwamen daardoor voor onaangename verassingen te staan. De bewegwijzering zal dusdanig moeten zijn dat wandelaars geen door festivalactiviteiten doodlopende wegen inslaan.

Het gebruik van het bos

Eén van de doelstellingen van onze Stichting is het versterken van het natuurvriendelijk gebruik van het bos. De bomen geven een mooie groene ambiance voor de festivals. De aanwezigheid van het bos krijgt door de festivals een grotere bekendheid.

Door de festivals is de toegang tot het bos voor de vaste bezoekers lange tijd beperkt mogelijk. De hoofdroute is tijdens de festivals voor de gebruikers afgesloten. Rekening houdend met op- en afbouw van het festivalterrein neemt dit  - gelet op het vergunde aantal van 8 festivals verdeeld over twee perioden - bij elkaar 6 weken in beslag. Dit vindt plaats in de periode - de zomermaanden - dat de behoefte aan recreatiegroen het grootst is. Het nieuwe gebruik - de festivals - verdringt in sterke mate de betekenis van het bos voor ontspanning en recreatie door de omwonenden.

Indien het terrein ook in de toekomst voor festivals beschikbaar wordt gesteld, dan stellen de Vrienden van het Diemerbos voor het festivalterrein op een manier te ontsluiten, die de toegang tot het bos voor de reguliere bezoekers niet frustreert.

Overlast

Niet alleen is de beperkte toegankelijkheid van het bos door de festivals een probleem voor de reguliere gebruikers. De festivals veroorzaken ook veel hinder en overlast.

De meest in het oor springende overlast wordt veroorzaakt door het geluid. Het lijkt erop, dat deze vorm van overlast tijdens de festivals in 2016 beter in de hand gehouden werd, dan in het jaar daarvoor. Na klachten werd direct ter plaatse de geluidoverlast gemeten en indien de normen overschreden waren, werden passende maatregelen genomen.

Vervuiling ontstaat gemakkelijk op de aan- en afvoerroutes naar het festivalterrein. Wij constateren, dat de inspanningen van de organisatoren om vervuiling te verwijderen, niet in alle gevallen tot het gewenste resultaat leiden. Een strakkere inspectie is wenselijk. Hoewel het ook hier lijkt, dat de overlast minder was dan in 2015.

Wat opvalt is dat bij de op- en afbouw (wederom) de fietspaden aan de randen zijn beschadigd door het werkverkeer. Het bouwverkeer blijkt ook in 2016 een belangrijke hinderfactor geweest te zijn

Aantasting flora en fauna

Wij zijn ervan op de hoogte, dat de effecten van de festivals op de flora en de fauna worden gemonitord. Het resultaat daarvan is ons niet bekend. Wij gaan ervan uit, dat de verzamelde gegevens openbaar zullen worden gemaakt.

Wel wijzen wij op de resultaten van door het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) uitgevoerd onderzoek naar festivals voor de waterbeheersing. AGV merkt op, dat door intensief gebruik van terreinen voor grote zich sterk bewegende massa's, de ondergrond tot ondoordringbare lagen wordt samengeperst. Gesproken wordt van 'onherstelbare' schade. De doorlaatbaarheid voor de afvoer van hemelwater stagneert. Drassig gebied ontstaat, waar begroeiing problematisch wordt. Wij vernemen graag wat de gevolgen van de festivals geweest zijn voor het betreffende grasland in het Diemerbos en de staat van de bodem in het algemeen.

Het terrein waarop de festivals worden gehouden heeft als bestemming activiteiten. Tot nu toe werden tijdelijke ontheffingen gegeven om de festivals mogelijk te maken

Uit de ervaringen met de festivals tot nu toe blijkt het terrein ongeschikt voor festivals. In 2015 was het hemelwater een belangrijke oorzaak ervan, dat het festivalterrein lange tijd niet bruikbaar was voor de reguliere recreatie. Ook dit jaar blijkt het terrein ondanks de veel betere weersomstandigheden zwaar aangetast.

Indien Staatsbosbeheer besluit ook in de toekomst het terrein beschikbaar te willen stellen voor festivals dan zal het terrein daarvoor aangepast moeten worden. De gemeente Diemen zal op haar beurt het bestemmingsplan aan moeten passen om de festivals mogelijk te maken.

Voorlichting

In 2014, bij de bespreking van de festivals in dat jaar is door de Vrienden de aantekening gemaakt, dat de voorlichting te wensen overliet. Met name de voorlichting aan bewoners uit Amsterdam Zuidoost was eerst afwezig en kwam vervolgens te laat. Ook in 2015 heeft de voorlichting te wensen overgelaten. Pas op het laatste moment werden de betrokken inwoners van Amsterdam geïnformeerd. Zij konden hierdoor niet anticiperen op de naderende overlast. Als gezegd was de voorlichting dit jaar beter, maar nog steeds op een te laat moment.

De gemeente Diemen heeft de vergunningverlenende bevoegdheid voor de festivals. De effecten van de festivals overschrijden echter de gemeentegrens. Dit betreft overigens niet alleen het geluid, maar ook de aan- en afvoerroutes voor de bezoekers (inclusief de daarmee gepaard gaande vervuiling daarlangs.) De samenwerking tussen de gemeente Diemen en de bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost laat te wensen over. Wij adviseren bij voorkomende gevallen in de toekomst deze afstemming te optimaliseren.

Klachten en klachtafhandeling

Ten opzichte van voorgaande jaren lijkt de klachtenregeling aanzienlijk verbeterd. De gemeente heeft duidelijker de centrale verantwoordelijkheid op zich genomen. De organisator heeft bij klachten zich direct met de klagers in verbinding gesteld en nam direct passende maatregelen om de klachten weg te nemen. Bij de klagers is deze werkwijze positief ontvangen.

In het totaal waren er minder klachten dan in 2015. Dit heeft ermee te maken, dat er dit jaar minder festivals zijn gehouden. Bovenal zal het ermee te maken hebben dat de geluidbeheersing dit jaar beter heeft gefunctioneerd dan bij de festivals in de voorgaande jaren. Wij merken daarbij wel op, dat het de omvang van het aantal klachten per festival toeneemt naarmate de periode vordert. De gemeente Diemen zal de leereffecten hiervan moeten verwerken in het nu op te stellen meerjarige beleidskader voor festivals.

Het beeld, dat is ontstaan uit de klachten, heeft alleen betrekking op de formele procedures. Wij pleiten er opnieuw voor, dat de gemeente zich een algemener beeld vormt van hoe de festivals door de bewoners is ervaren. Om dit beeld te verkrijgen zijn diverse methoden beschikbaar.

Opbrengsten

Een belangrijk doel, dat met het faciliteren van de festivals wordt beoogd is om op die manier te kunnen voorzien in de financiële middelen die nodig zijn voor het beheer en de ontwikkeling van het bos. In 2014 werden volgens aan ons verstrekte informatie alle opbrengsten besteed aan beheersing van de festivals. In financiële zin waren de resterende opbrengsten voor beheer en ontwikkeling van het bos toen dus nihil. In 2015 waren de bruto opbrengsten rond de € 25.000,00. De beheerskosten van Staatsbosbeheer gaan daar nog vanaf. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de kosten die de gemeente voor vergunningverlening en handhaving heeft moeten maken. Deze kosten worden gefinancierd uit de algemene middelen van de gemeente. Door deze kosten buiten beschouwing te laten bij de berekening van het rendement van de festivals wordt de schijn gewekt van een verkapte gemeentelijke subsidie aan de festivalorganisator.

Voor 2016 zijn de resterende opbrengsten voor beheer en ontwikkeling van het bos ons nog niet bekend.

Wij zijn van mening, dat de opbrengsten proportioneel dienen te zijn, om de aantasting van de gebruiksmogelijkheden voor de reguliere bezoekers van het bos te kunnen rechtvaardigen. In 2014 was die rechtvaardiging afwezig.

Meervoudig gebruik

Per serie van 4 festivals is het bos gedurende 3 weken niet beschikbaar voor regulier gebruik van rustzoeken en natuurbeleving. Van die 3 weken is het festivalterrein 4 dagen in gebruik voor 'dance' e.d.. De aanwezige tijdelijk aangebrachte infrastructuur en faciliteiten blijven de rest van de tijd ongebruikt.

Van de gebruikers van het bos krijgen wij, de Vrienden van het Diemerbos, regelmatig suggestie om ook andere evenementen in het bos te (doen) organiseren. Klassieke muziek, Jazz, toneel, ballet, dichtkunst, cabaret zijn voorbeelden van kunst, die ten uitvoer gebracht kunnen worden op het festivalterrein op die dagen, dat er geen dance festivals worden gehouden. Elders blijken dergelijke uitvoeringen zich in een grote publieke belangstelling te kunnen verheugen. Door meervoudig gebruik van het terrein kunnen de opbrengsten worden vergroot.

Wij gaven de gemeente in overweging dergelijk aanvullend gebruik van de ruimte en de faciliteiten te bevorderen. Bij de behandeling van de festivals 2016 in de raad is hier door de gemeente positief op gereageerd. De realisering heeft echter niet plaats kunnen vinden. Wij verwachten dat - indien ook in de komende jaren festivals in het Diemerbos worden toegestaan deze mogelijkheid wel uitgewerkt kan worden.

Conclusies

Op grond van onze bovenstaande waarnemingen komen wij tot de volgende conclusies. Wij verwachten, dat de gemeente deze conclusies verwerkt in een bijstelling van haar evenementenbeleid.

1.         Weerstand

Evenals in de voorgaande jaren hebben mensen zich bij ons beklaagd over de gehouden festivals. Deze klachten betroffen vooral de lange tijd, dat het bos niet als gebruikelijk beschikbaar was, De grotere mate waarin het terrein door de festivals aangetast was, de trage verwijdering van festivalmateriaal van het terrein.

2.         Minder weken, meer compact.

De ervaring van dit jaar en vorig jaar geven aanleiding het aantal festivals te heroverwegen. Overlast, beperking van de gebruiksmogelijkheden voor de reguliere bezoekers van het bos en de schade die het bouwverkeer aan het bos aanbrengt leggen een te zware claim op de waarde die het bos voor de omwonenden heeft. Wat ons betreft geeft de situatie uit 2014 met 4 festivals al voldoende faciliteit aan de festivalbezoekers. De scheiding van de 8 festivals over de perioden van 2 weekeinden leidt ertoe, dat het bos 2 weken extra overlast heeft van op- en afbouw. Een compactere organisatie kan deze overlast beperken.

Indien Staatsbosbeheer substantieel inkomsten kan verwerven uit de festivals, dan geven wij de gemeente in overweging het aantal festivals te beperken tot 6 en deze in een aaneengesloten periode van 3 weekenden plaats te laten vinden. Dit betekent nog altijd een beperkte toegankelijkheid van het bos van ruim 3 weken (inclusief op en afbouw).

3.         Samenwerking met omliggende besturen

De effecten van de festivals overschrijden de grenzen van de gemeente Diemen. De betrokkenheid van de bewoners van deze omliggende gemeenten noodzaakt samenwerking tussen het bestuur van de gemeente Diemen met die van de omliggende gemeenten.

4.         Meervoudig gebruik van de locatie

De voor de festivals aanwezige infrastructuur maakt het mogelijk tegen relatief lage kosten een waaier van cultureel aanbod aan de bewoners aan te kunnen bieden. Dit moet leiden tot gebruik van het terrein door een bredere groep bewoners en een versterking van de opbrengsten tijdens de weken, dat het terrein als festivalterrein is ingericht. Wij verwachten tevens dat een dergelijke verbreding van het aanbod kan helpen de bij veel van de Vrienden van het Diemerbos heersende weerstanden tegen de festivals te verminderen.

24 september 2016

Lourens Burgers, voorzitter a.i.
BIJLAGE

Vrienden van het Diemerbos

HET KAN BETER, HET MOET ANDERS.

Inspraakreactie

 

Algemeen

Met deze notitie maken De Vrienden van het Diemerbos hun standpunten duidelijk over de voorstellen van het college, zoals opgenomen in de raadsvoordracht "Evaluatie festivals in het Diemerbos 2015 (aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening)". Onze algemene opvatting over het beleid, dat het college nu aan de raad voorlegt is, dat het gemeentelijk evenementenbeleid beter kan en daarom anders moet.

Eerder hebben wij de raad onze eigen evaluatie "Een feest om niet te vergeten" toegestuurd (zie bijlage). Wij hebben daarin ook beleidsmatige uitspraken gedaan. In onderstaand gaan wij wat scherper in op de uitspraken, die met name in de raadsvoordracht worden gedaan.

Wij maken eerst een paar opmerkingen van algemene aard.

Het Diemerbos is een plek, waar met verschillende intenties gebruik van wordt gemaakt. In 2014 werd het bos voor het eerst beschikbaar gesteld voor een nieuwe gebruikersgroep: festivalgangers. De multifunctionaliteit van het bos is daarmee uitgebreid. Bijkomend voordeel voor de eigenaar van het bos, is, dat deze nieuwe doelgroep voor aanvullende financiële inkomsten kan zorgen. De Vrienden van het Diemerbos hebben vanuit deze perspectieven begrip voor het houden van festivals in het bos, maar niet onvoorwaardelijk. Deze voorwaarden vormen de kern van ons betoog.

Wij betreuren het, dat bij de evaluatie is afgezien van een enquête onder de bevolking. De waardering voor de festivals is nu alleen af te leiden van een petitie, die namens 629 personen is aangeboden aan het bestuur van de gemeente Diemen, ongeveer 100 reacties op de oproep van de gemeente om aspecten aan te dragen in verband met de evaluatie en 83 klachten (11 over de eerste vier festivals en 72 klachten over het tweede viertal). Het beeld, dat hier uit ontstaat is niet positief over de festivals, maar is ook niet representatief. Een E-enquête had een completer beeld kunnen verschaffen over de waardering van de festivals.

Bij de evaluatie van de geluidhinder is gebruik gemaakt van een extern bureau (Preutz). Het bureau concludeert, dat de festivals in 2014 en 2015 voor dit type van evenementen niet onnodig luid waren of onnodig laagfrequent. 'Uitgaande van de mogelijkheid tot gelegenheid bieden van dit soort festivals is daarin geen winst te behalen'.

Deze bevinding van Preutz speelt een belangrijke rol in de standpuntbepaling van het college. Wij merken op, dat als de geluidoverlast van de recente festivals als 'normaal' beoordeeld worden voor festivals als zodanig, dit niet zonder meer aanleiding geeft deze kwaliteit ook meteen als onoverkomelijk en als norm te beoordelen. Uit de klachten en ook uit de reacties, die bij ons zijn binnen gekomen, blijkt dat de acceptatie van de geluidoverlast afneemt, naarmate het aantal festivals toeneemt en dat de herhaaldelijk ervaren geluidoverlast daar een belangrijke rol in vervult.

In de voordracht wordt (onder 3, pag.2) de vraag gesteld "Is er aanleiding om de eisen en normen bij te stellen?" Het college beantwoordt deze vraag bevestigend; "Ja, met name het aantal klachten op het gebied van geluid en beperking van gebruik van het Diemerbos tijdens, voor en na de festivals, geven hiertoe aanleiding." De gewenste verbeterpunten worden in de voordracht vertaald in "verhogen van de toegestane geluidniveaus" en "handhaving van de beperkingen van de toegankelijkheid".

 

De rol van de organisator

Wat ons opvalt in de voorstellen van het college is de bepalende rol van de organisator.

Het college presenteert een viertal alternatieven voor de festivals Deze lopen van 'geen festivals' via een beperking tot een range van 1 tot 3 weekenden en 8 festivals verdeeld over 4 weekenden met een geluidnorm, waar de organisator niet aan zegt te willen voldoen tot het accepteren van 4 weekenden (verspreid over twee perioden) waarbij in twee weekenden hogere geluidniveaus worden geaccepteerd.

Het college stelt nu deze laatste variant voor omdat deze de enige variant is, die voor de organisator acceptabel is.

Wij zijn van mening, dat de gemeente meer zelfstandig tot oordeelsvorming moet komen. Er zijn meer organisatoren van festivals, dan de organisator, die de festivals in 2014 en 2015 voor zijn rekening heeft genomen.

1             Wij stellen de raad voor om vast te stellen, dat de gemeente de kaders voor de festivals vaststelt en dat ondernemers kunnen oordelen of deze kaders voldoende ruimte aan hen bieden om de organisatie van één of meerdere festivals voor hun rekening te willen nemen.

2             Wij stellen de raad veder voor om in navolging van ons pleidooi in "Een feest om niet te vergeten" te besluiten tot een festivalperiode van maximaal 3 aaneengesloten weekenden.

De ontwrichting van het bos blijft dan beperkt tot ruim 3  weken (rekening houdend met op- en afbouw). Ook hier is de wens van de organisator om de 8 festivals in 2 uiteenliggende perioden te mogen organiseren bepalend geweest voor de gemeente voor haar standpunt. Door de spreiding van de festivals wordt de periode, dat het bos ontwricht is voor het reguliere recreatieve gebruik, verder verlengd. Indien de raad het voorstel van het college ongewijzigd volgt betekent dit dat het bos voor 2 X 19 dagen voor de gewone recreant slechts beperkt toegankelijk zijn.

 

Niet minder, maar meer geluidhinder

In het voorgaande gingen wij al in op de ruimere mate van geluidproductie, die door de organisator geëist wordt om in de toekomst nog festivals te willen organiseren. In dit verband willen wij ook aandacht vragen voor de opmerking van de gemeente op de website, dat er minder geluidhinder zal zijn. In de voordracht wordt echter nadrukkelijk gesproken over verruiming van het aantal toegestane d(B)A voor twee weekenden van 60 d(B)A naar 65 d(B)A. Met de beste wil van de wereld kunnen wij daar geen vermindering van de toegestane geluidhinder in ontdekken. Ook de toegestane norm van resp. 79 d(B)C (voor het ene paar weekenden) en 83 d(B)C voor de overige weekenden veronderstelt een hoge toegestane belasting van laag frequent geluid. Het is juist dit laag frequent geluid (het constante 'gebonk'), dat het meest verdragend is en ook de meest omvangrijke populatie gehinderden tot gevolg heeft.

3             Wij stellen de raad voor om te besluiten, dat de gemeente scherpere grenzen trekt en de te handhaven normen stelt op 60 d(B)A resp. 70 d(B)C.

 

De opbrengsten

In de stukken staat opgenomen, dat de festivals in 2015 een batig saldo hebben gehad van €25.000,00.--. De kosten voor de gemeente bedroegen €20.000,--. Voor de eigenaar (SBB) en het bevoegd gezag (de gemeente Diemen) samen resteert derhalve een positief saldo van €5.000,--. Dit is natuurlijk meer, dan het saldo van €0,-- van de evenementen van 2014. Overtuigen, dat de festivals noodzakelijk zijn voor de dekking van de beheerskosten, doen deze inkomsten echter niet.

4             Wij stellen de raad voor om vast te stellen, dat van een echte substantiële bijdrage in de beheerskosten van het Diemerbos hiermee geen sprake. Eerder is sprake van een druppel op een gloeiende plaat.

 

De toegankelijkheid van het bos

In verband met de festivals, is het bos verminderd toegankelijk. In tegenstelling tot 2014, werd de toegang voor de reguliere gebruikers in 2015 al bij de ingang afgesloten. En dit gedurende 2 X 19 dagen. Als de gemeente opmerkt, dat het slechts om 4 ha van het bos gaat, dat in gebruik is voor de festivals, dan gaat het wel om het stukje van het bos, dat het meest intensief wordt gebruikt door de gewone recreanten. Het laantje vanaf de hoofdingang is voor het gewone publiek afgesloten. Wij hebben er begrip voor, dat een deel van het bos tijdens festivals niet beschikbaar is voor het gewone publiek. Wij zijn echter tevens van mening, dat de beperking van deze toegankelijkheid voor het gewone publiek zo beperkt mogelijk dient te zijn.

Er zijn zeker alternatieven. In ieder geval zal een andere toegang dan de 'hoofdingang' ingezet moeten worden voor de toegang voor het festivalpubliek. Dit kan door een andere toegang vanaf de Muiderstraatweg in te zetten of , indien deze route te lang is voor de festivalgangers, een extra 'festival ingang' aan te brengen.

5             Wij stellen de raad voor om te besluiten tijdens de festivals in ieder geval de hoofdingang en de hoofdroute voor de gewone recreanten beschikbaar te houden.

 

 

 

Ecologische gevolgen

Uit de evaluatie blijken geen ernstige gevolgen voor flora en fauna. In navolging van hetgeen wij al schreven in "Een feest om niet te vergeten" merken wij op, dat het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht daar - eufemistisch gesteld - anders over denkt. AGV merkt op, dat door intensief gebruik van terreinen voor grote zich sterk bewegende massa's, de ondergrond tot ondoordringbare lagen wordt samengeperst. Gesproken wordt van 'onherstelbare' schade. De doorlaatbaarheid voor de afvoer van hemelwater stagneert. Drassig gebied ontstaat, waar begroeiing problematisch wordt. Wij constateren, dat het festivalterrein aanzienlijke schade heeft geleden. De gemeente zal zich de waarschuwing van AGV ter harte moeten nemen. Kostbare voorzieningen zullen getroffen moeten worden om het terrein geschikt te maken voor herhaalde festivals.

6             Wij stellen de raad voor om te besluiten het college de opdracht te geven om - indien voortgegaan wordt met het mogelijk maken van festivals in het Diemerbos - in overleg met SBB verbeteringen aan het festivalterrein aan te brengen zodat de doorlaadbaarheid van het terrein en daarmee de adequate afvoer van hemelwater gegarandeerd is en tevens uit te spreken, dat de kosten welke hiervoor gemaakt worden te verwerken in de prijs, die de organisator van de festivals voor het gebruik van het terrein moet betalen.

 

2 februari 2016

 

Lourens Burgers,

voorzitter a.i.

 

Vrienden van het Diemerbos

Aan het bestuur van de gemeente Diemen

Betreft evaluatie festivals Diemerbos 2016

6 november 2016

Met waardering hebben de Vrienden van het Diemerbos kennis genomen van de Evaluatie festivals Diemerbos 2016. Wij gaan ervan uit, dat de verbeteringen, welke volgen uit de evaluatie in zijn algemeenheid vertaald zullen worden in beleidsmaatregelen.

Ons ontbreekt het inzicht in de netto opbrengsten van de festivals, die ten goede komen aan het beheer van het bos. Het verwerven van extra inkomsten uit het bos voor de exploitatie was één van de centrale doelstellingen.

Wij betreuren het, dat gemeente en organisatoren er niet in geslaagd zijn om tussen de festivals door kleinschaliger evenementen op het terrein te organiseren, waarbij gebruik gemaakt kon worden van de aangebrachte tijdelijke infrastructuur. Wij verwachten, dat voor de periode van festivals in 2017 een organisatie wordt opgezet, die in staat is dergelijke evenementen te organiseren.

Zoals wij in voorgaande reacties hebben aangegeven achten wij een betere ontsluiting van het festivalterrein uiterst wenselijk. Niet alleen het festivalterrein is tijdens  de festivals voor het reguliere publiek niet beschikbaar, ook de hoofdinfrastructuur wordt door de festivals tijdens de evenementen buiten gebruik van de reguliere bezoekers gehouden. Zeker als sprake gaat zijn van een duurzaam jaarlijks gebruik van het terrein voor festivals is een andere ontsluiting van het festivalterrein een noodzaak.

Onze opmerkingen hebben verder vooral betrekking op de conclusies, die n.a.v. de evaluatie door de opstellers aan het bestuur worden gedaan.

Aan het bestuur van de gemeente Diemen wordt voorgesteld om akkoord te gaan met het toestaan van 8 festivals per jaar.

In het verleden hebben de Vrienden van het Diemerbos aangegeven dat de onderbouwing van het aantal te houden festivals van 8 niet anders is, dan dat aan de wensen van de organisator wordt tegemoet gekomen. Ook aan de voorliggende evaluatie is de onderbouwing niet te ontlenen. In tegendeel. In de evaluatie wordt aangegeven, dat de gunstige afwikkeling van de festivals voor een belangrijk deel zijn oorzaak vindt in een gunstige windrichting tijdens de festivals.  De verwachting wordt uitgesproken, dat de geëvalueerde overlast door de festivals gebaseerd is op de 5 daadwerkelijk uitgevoerde festivals, maar dat het gerechtvaardigd lijkt, dat ook als er 8 festivals waren uitgevoerd, hetzelfde resultaat gunstige resultaat was behaald.  Terwijl elders in de evaluatie wordt opgemerkt, dat het aantal klachten toeneemt naarmate het aantal festivals vordert. Daadwerkelijke klachten zijn altijd het topje van de ijsberg. De opstellers stellen niet voor om zich een scherper inzicht te vormen omtrent de waardering van de festivals door omwonenden.

Bij de conclusies wordt niet ingegaan op de bevinding dat het opbouwen en afbreken tot de grootste aantasting van het bos leidt. Ons inziens dient hier de conclusie aan verbonden te worden, dat het houden van festivals over verschillende perioden daarom niet wenselijk is. Er is ook geen heldere onderbouwing geweest, waarom de festivals over verschillende perioden ( met al hun extra overlast) georganiseerd dienden te worden anders dan dat dit door de organisator gewenst wordt.

Per saldo concluderen de vrienden van het Diemerbos dat hun voorstel om een beperkter aantal festivals (maximaal 6) in het Diemerbos te organiseren en daarbij één periode aan te houden het meest tegemoet komt aan een evenwichtig in het gebruik van het bos voor reguliere bezoekers en van festivalbezoekers.

 

Vriendelijke groet,

Lourens Burgers, voorzitter a.i.

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld